Søk om støtte

Søk om støtte; demo; FoU Oppdatert 16.10.2017
CLIMIT-programmet gir økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd.
 

​​CLIMIT-programmet gir støtte på flere måter:

 • CLIMIT-FOU:  Fast utlysing hvert år. Utlysningen publiseres i mai med søknadsfrister i september og oktober. Tildeling i desember hvert år.  Søknader vurderes av ekspertpanel samt CLIMIT-sekretariat

 • CLIMIT-Demo: Åpen utlysing -  søknadsfrister ca. to måneder før hvert programstyremøte. Søknader vurderes av fagspesialister i CLIMIT- sekretariat

 • Idéstudieordning:  Løpende vurdering og tildeling under fullmakt

 • CLIMIT-Demo: Yter støtte (inntil 100 000 NOK) til faglige møter og workshops - løpende vurdering og tildeling

 • CLIMIT-FoU: Tilbyr også mindre utlysninger om arrangementsstøtte, forskerutveksling og medvirkningsprosjekter (deltagelse i strategisk viktige internasjonale fora

Mer om støtte fra CLIMIT-programmet

Bedrifter, forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler kan søke CLIMIT-programmet om støtte til prosjekter for utvikling av CO2-håndteringsteknologi. Søknadene må ligge innenfor de tema som er gitt i CLIMITs strategi og CLIMITs programplan.

Det kan søkes om flere ulike typer prosjekter:

 • Forskerprosjekter (FP) er grunnforskning som gir ny kunnskap som kan brukes videre i utvikling av produkter og tjenester. Forskerprosjekter inneholder ofte doktorgradsutdanning.
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) som bidrar til næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer. Slike prosjekter er begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap hos norske bedrifter.
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og Utviklingsprosjekter retter seg mot næringslivsaktører og omfatter prosjekter som genererer kunnskap og ferdigheter for utvikling av nye eller forbedrede produkter eller tjenester.
 • Pilot- og demonstrasjonsprosjekter som er siste trinn før kommersialisering av nye produkter og tjenester og kan omfatte bygging av anlegg for testing av ny teknologi.
 • Annen støtte kan omfatte forprosjekter, støtte til internasjonalt samarbeid, eller deltagelse i strategisk viktige internasjonale fora.

CLIMIT-programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd. Forskningsrådet er ansvarlig for FoU-søknader (herunder FP, KPN og IPN), mens Gassnova er ansvarlig for utviklings-, pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

Forskningsrådets ansvarsområdet omtales ofte som CLIMIT-FoU, mens Gassnovas del omtales som CLIMIT-Demo.

Søknader til CLIMIT-FoU kan kun sendes inn via Forskningsrådets hjemmeside i forbindelse med utlysninger med faste søknadsfrister. En liste over aktive utlysninger og linker til søknadsskjema finner du her.

CLIMIT-Demo har løpende utlysning og søknader sendes til Gassnova som beskrevet på siden Søknad til CLIMIT-Demo.

Søknader til CLIMIT-FoU behandles etter Forskningsrådets standard rutiner. Dette innebærer at internasjonale fageksperter i de fleste tilfeller vurderer den vitenskapelige kvaliteten av søknadene.

Søknader til CLIMIT-Demo behandles av egne fageksperter i sekretariatet (CLIMIT-Demo delen) etter regelverk som gjelder for denne støtteordningen, der hensikten er å ivareta søkers ønsker om konfidensialitet rundt en teknologi.

Sekretariatet i CLIMIT bistår søkere i alle trinn i søknadsprosessen.

Det er programstyret i CLIMIT som tar endelig beslutning om tildeling av støtte til søknader basert på innstilling fra sekretariatet. Programstyret er utnevnt av Olje- og energidepartementet og møtes fem ganger i året.

 

 

Prioritering av tilskudd

Programstyret for CLIMIT vil bruke de føringer og prioriteringer som er nedfelt i ny programplan aktivt ved behandling av nye søknader til CLIMIT-Demo.

Søknader som støtter opp programmets målsettinger og resultatmål vil blir prioritert.

Styret vil videre legge en porteføljevurdering til grunn for videre satsing – i dette ligger et ønske om å balansere aktivitet innen de ulike satsingsområdene.

Den nye Programplanen for CLIMITlegger vekt på realisering av fullskala CO2-verdikjeder og utvikling av fremtidsrettede og  mer kostnadseffektive løsninger innen de tre satsingsområdene som programplanen peker på:

 • Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
 • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel
 • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

For hvert av satsingsområdene er det utviklet resultatmål som CLIMIT programmets aktiviteter skal bidra til å oppnå i planperioden.

Programstyret oppfordrer søkere til å studere programplan nøye og benytte CLIMIT-sekretariat aktivt til rådgivning tidlig i søkerprosessen.

 

Idéstudieordningen 2019

Målsetting

Målet med ordningen er å bidra til å øke innovasjonstakten innen CO2-håndtering ved å støtte tidlig fase ideutvikling. Det henvises spesielt til CLIMITs programplan 2017-22 - satsingsområde C - Fremtidige løsninger for CO2-håndtering bidra til utvikling av CO2-håndteringsteknologi og -løsninger for kommende energimarkeder.

Resultatmål: «Å utvikle mer konkurransedyktig, kostnadseffektiv og sikker CO2–håndterings-teknologi til et økt modenhetsnivå».


Det forventes at nye teknologikonsepter kan åpne for betydelige kostnadsreduksjoner. Dette krever bevisst satsing gjennom utviklingskjeden fra forskning til pilotering. Det finnes flere teknologier med lavt teknisk modenhetsnivå som kan gi reduserte kostnader ved for eksempel prosessforenklinger eller prosess-integrasjon, redusert størrelse samt lavere miljøavtrykk»

Om ordningen

Det kan søkes om inntil 200 000 NOK til prosjekter for å utføre tekniske beregninger, kostnadsestimater, patentsøk, gjennomføre workshops/"kreative prosesser". Prosjektene skal levere underlag for beslutning om videre satsing og eventuelt nødvendig underlag for en vanlig søknad til CLIMIT. Søknader vil høre inn under ESAs kategori mulighetsstudier. Små, mellomstore og store bedrifter kan få inntil 70 %, 60 % og 50 % støtteandel. Saksbehandling vil bli gjennomført av CLIMIT-sekretariatet under full konfidensialitet. Kriterier for evaluering av søknader:

 • Teknologiens/metodens potensial for kostnadsreduksjon,
 • HMS-forbedring og industriell implementering
 • Tilstrekkelig dokumentasjon av ideens teoretiske grunnlag
 • Forankring i CLIMITs programplan og regelverket til CLIMIT-FoU og -Demo

Søknad

Bruk følgende søknadsskjema og send søknad til postmottak@gassnova.no. Søknader behandles fortløpende og støtteordningen er åpen fram til årsslutt 2019, med et totalbudsjett på to millioner kroner.


CLIMIT © 2019