Søk om støtte

Søk om støtte; demo; FoU Oppdatert 01.09.2016
CLIMIT-programmet gir økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)

​​​​

Foto: iStock.

​​Bedrifter, forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler kan søke CLIMIT-programmet om støtte til prosjekter for utvikling av CO2-håndteringsteknologi. Søknadene må ligge innenfor de tema som er gitt i CLIMITs strategi og CLIMITs programplan.

Det kan søkes om flere ulike typer prosjekter:

  • Forskerprosjekter (FP) er grunnforskning som gir ny kunnskap som kan brukes videre i utvikling av produkter og tjenester. Forskerprosjekter inneholder ofte doktorgradsutdanning.
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) som bidrar til næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer. Slike prosjekter er begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap hos norske bedrifter.
  • Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og Utviklingsprosjekter retter seg mot næringslivsaktører og omfatter prosjekter som genererer kunnskap og ferdigheter for utvikling av nye eller forbedrede produkter eller tjenester.
  • Pilot- og demonstrasjonsprosjekter som er siste trinn før kommersialisering av nye produkter og tjenester og kan omfatte bygging av anlegg for testing av ny teknologi.
  • Annen støtte kan omfatte forprosjekter, støtte til internasjonalt samarbeid, eller deltagelse i strategisk viktige internasjonale fora.

CLIMIT-programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd. Forskningsrådet er ansvarlig for FoU-søknader (herunder FP, KPN og IPN), mens Gassnova er ansvarlig for utviklings-, pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

Forskningsrådets ansvarsområdet omtales ofte som CLIMIT-FoU, mens Gassnovas del omtales som CLIMIT-Demo.

Søknader til CLIMIT-FoU kan kun sendes inn via Forskningsrådets hjemmeside i forbindelse med utlysninger med faste søknadsfrister. En liste over aktive utlysninger og linker til søknadsskjema finner du her.

CLIMIT-Demo har løpende utlysning og søknader sendes til Gassnova som beskrevet på siden Søknad til CLIMIT-Demo.

Søknader til CLIMIT-FoU behandles etter Forskningsrådets standard rutiner. Dette innebærer at internasjonale fageksperter i de fleste tilfeller vurderer den vitenskapelige kvaliteten av søknadene.

Søknader til CLIMIT-Demo behandles av egne fageksperter i sekretariatet (CLIMIT-Demo delen) etter regelverk som gjelder for denne støtteordningen, der hensikten er å ivareta søkers ønsker om konfidensialitet rundt en teknologi.

Sekretariatet i CLIMIT bistår søkere i alle trinn i søknadsprosessen.

Det er programstyret i CLIMIT som tar endelig beslutning om tildeling av støtte til søknader basert på innstilling fra sekretariatet. Programstyret er utnevnt av Olje- og energidepartementet og møtes fem ganger i året.

 

 

ACT er et nytt initiativ som skal tilrettelegge for forskning, utvikling og demonstrasjon (RD&D) samt nytenking innen fangst og lagring av CO2.

ACT består av ti europeiske partnere og har som mål å finansiere RD&D-innovasjon i verdensklasse for å sikre kostnadseffektiv fangst- og lagringsteknologi. Ambisjonen til ACT er å tilrettelegge for utvikling av fangst- og lagringsteknologi ved hjelp av transnasjonal finansiering der målet er å fremskynde og modne fangst- og lagringsinnovasjon og forskningsaktiviteter. ACT er et såkalt ERA NET Cofund, som er et nytt verktøy opprettet av EU-kommisjonen under Horisont-2020-programmet for forskning og innovasjon. CLIMIT-Demo og CLIMIT-FoU er den norske partneren i ACT (http://www.act-ccs.eu/).


CLIMIT © 2017