Industrien avhengig av CCS for å redusere CO2-utslipp

   
En fjerdedel av verdens utslipp er fra prosessindustri – mange uten alternativer enn CCS for å redusere utslipp, sa Climit-direktør Hans Jørgen Vinje i sitt foredrag om innovasjon og teknologiutvikling på Teknas CO2-konferanse på Fornebu 17. januar.

​Climit-sjef Hans Jørgen Vinje (t.h.) deltok i paneldebatt sammen med Asbjørn Torvanger, Jørgen Randers og Steinar Eikaas.

Vegar Stokset

Han pekte på at det i Norsk industri sitt veikart for å bli klimanøytrale innen 2050, så utgjør karbonfangst og lagring 2/3 av «verktøykassa» for norsk industri.

  • Industrien viser stor interesse og tar eierskap for å finne ut hvordan CCS best kan tas i bruk. Her vil jeg utfordre alle til ikke bare å ha fokus på å utvikle CCS som en frittstående teknologi men også på hvordan det kan bli en integrert del av design i et industrianlegg, sa Vinje.

     

Han oppfordret blant annet til å se mer på muligheter for integrasjon for å utnytte energistrømmer i industrien.

  • Mange industrianlegg i Norge slipper mye spillvarme ut i fjorden da de ikke har forbrukere. Kan et CCS-anlegg benytte denne energien?

Det ses nå på synergi mellom industrier i en klynge for å se på mulige synergieffekter på å utveksle energi, dele på CCS-infrastruktur som kondisjoneringsanlegg/utskiping osv.  Industrien ser også på hvordan industriprosessen kan designes ikke bare for å lage et produktet kosteffektiv, men hvordan designe et industrianlegg med premiss for også få CO2 «ferdigfanget».

Vinje mener også man må tenke nytt i forhold til fangstgrad og fangstanlegg.

- 85-90 % fangstgrad er et krav som henger igjen fra CCS på kraftproduksjon. Fokuset bør være på å fange den lettest tilgjengelig CO2en basert på CO2-kildens beskaffenhet. Har man en fleksibel infrastruktur for å også ta imot mindre volum åpner det veien for dette  samt at det vil bane vei for å tenke på modulære og standardiserte løsninger. Alle teknologier har et fantastisk potensiale for kostnadsreduksjon ved å tenke «masseproduksjon» ved å utløse «economy of number» , fortsatte Climit-direktøren. Dagen etter presenterte faktisk Oscar Graff fra Aker Solutions selskapets nye løsning for nettopp modulære og standardiserte fangstanlegg.

Vinje kom også inn på synergiene med hydrogen og CCS og et Climit-støttet prosjekt innen dette området:

  • Hydrogen + CCS er en perfekt match for å videreutvikle Norges fossile ressurser. Hydrogen fra naturgass med CCS er et prosjekt ledet av Hydrogen Mem Tech – tidligere Reinertsen. i nært samarbeid med Sintef og Statoil. Membranene testes ut i industrielle forhold på

Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden og testingen på Tjeldbergodden viser så langt lovende resultater. Det blir spennende å følge den videre utviklingen av dette prosjektet og hvordan bruk av hydrogen som en ren energibærer vil utvikle seg videre.

Han kom også inn på Fjell Technology-prosjektet som har fått en del oppmerksomhet i media.  Dette er et godt eksempel på modulær design som muliggjør economy of number kontra economy of scale, sa Vinje.

Det siste Climit-støttede prosjektet han trakk frem var på totalsystemer for CO2 - transport; Kombinasjon av transportsystemer med landbasert transport, båttransport i kombinasjon med rørsystemer.  Gode modeller for å kunne designe sikre og kostnadseffektive systemer er viktig og det er fokus på å få verifisert slike verktøy.

Arne Dugstad fra IFE kom mer innpå materialutfordringer i transportsystemer i sitt innlegg dagen etter.

Eva Halland fra OD, som også er medlem av CLIMIT programstyre, og Pål Helge Nøkleby fra Aker Solution holdt for øvrig presentasjoner relatert til økt oljeutvinning v.h.a. av CO2 på dag 2 av konferansen.

Vinje presenterte også et prosjekt om overvåkingsteknologi av CO2-lager.

  • Vi må sikre at vi har kontroll på at lageret er fundamentalt når man skal realisere storskala lagring. Mange interessante teknologier utvikles i tillegg til de mer tradisjonelle seismikkmetoder, sa Vinje.

Han pekte også på de store linjene: CCS kan gi store muligheter for Norge som industrinasjon, sa Vinje.

  • En viktig årsak til at Norge har blitt et rikt land, er at vi har hatt en evne til å se fremover og satse strategisk, i utvikling av prosessindustri i tilknytning til vannkraften og leverandørindustri rundt olje- og gassnæringen.
  • Og slik kan vi utvikle konkurransefortrinn gjennom å utvikle en infrastruktur for CCS som vil bli mer og mer verdt i årene som kommer, sa Vinje.

For få år siden var klima noe idealister, ikke kapitalister drev med. Nå flytter pengene seg mot det grønne.

  • Om få år kan tilgangen til teknologi for CO2 -fangst og infrastruktur for transport og lagring, bli gull verdt i et verdensmarked som etterspør grønne produkter – og straffer utslipp av CO2, sa Climit-sjefen.

Les for øvrig den fine artikkelen fra konferansen på enerWe på deres nettside:

Vi kommer ikke til å nå tograders målet uten CCS

Og denne i Teknisk Ukeblad:

Nå skal industriskala CO2-fangst bli hyllevare (bak betalingsmur)

 

 


CLIMIT © 2019