Støtteutlysning til deltakelse som ekspert i ISO/ TC 265

   
Det kan søkes om støtte fra CLIMIT-Demo til prosjekter som omfatter deltagelse som faglig ekspert i det internasjonale standardiseringsarbeidet for CCS (ISO-TC 265).
 

CLIMIT-Demo kan støtte en andel av kostnadene til prosjektene som får innvilget støtte. Ekspertene vil delta i internasjonale arbeidsgrupper (WG) på vegne av den norske speilkomiteen SN/K-544. Arbeidsoppgavene omfatter produksjon av dokumenter og deltagelse i møter i alle verdensdeler. Oppgavene i de internasjonale arbeidsgruppene tar typisk to til tre år.

Det åpnes for søknader om støtte til å delta som ekspert innen følgende områder:

 • Teknisk supplement til standarder for lagring av CO2, herunder operations, decommissioning og risikohåndtering (WG3 og WG6).
 • Deltagelse av norske eksperter i utviklingen av standarder/tekniske rapporter for kvantifisering av CO2, CO2 strøm komposisjon, risikohåndtering for livsløp m.m. (WG 4 og WG5).

Føringer og viktige forhold til søknader i utlysningen

Støttemottaker må være en juridisk ansvarlig person, og utføre en aktivitet som bidrar til verdiskaping i Norge i form av enten teknologiutvikling eller kompetanseoppbygging innenfor formålet med CLIMIT. Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Industriell betydning

Aktiv norsk deltagelse i det internasjonale standardiseringsarbeidet har to hovedmål:

 1. Utvikling av standarder av høy kvalitet som etterspørres av industrielle aktører.
 2. Styrke norske aktørers markedsposisjon.

Det er viktig at standardiseringsarbeidet har betydning for industrien. Alle søknader skal derfor beskrive søknadens industrielle relevans og det oppfordres til samarbeid med industrielle partnere. Samarbeidet kan være i form av finansielt bidrag fra industrien, eller industriell deltagelse i omsøkte prosjekt.

Kommunikasjon

Søknadene skal inneholde en plan for kommunikasjon av resultater til brukere av resultatene, herunder myndigheter samt de industrielle deltakere i det norske fullskala prosjektet.

Krav til søknaden

 • Søkere skal bruke CLIMIT-Demo søknadsskjema og sende søknad til Gassnova som beskrevet på hjemmesiden til CLIMIT.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltagere legges ved.

Vurderingskriterier

Vurderingskriterier for søknadene:

 1. ISO-erfaring og/eller faglig kompetanse som kan bidra til at det utvikles standarder av høy kvalitet.
 2. Industriell erfaring som kan bidra til industriell relevans og styrking av norske aktørers markedsposisjon.
 3. Erfaring med utvikling av internasjonale standarder og internasjonalt samarbeid.

   

Søkere som får tildelt støtte vil skrive en kontrakt med Gassnova. Prosjektleder skal være utførende ekspert i standardiseringsarbeidet. Prosjektleder kan ikke skiftes ut og deltagelse i ISO-arbeidet kan ikke delegeres til andre personer hos prosjektansvarlig uten at det er godkjent av Gassnova.

Søknadsfrist

12. oktober 2018

Behandlingsprosedyre:


Programstyret for CLIMIT vil fatte endelig vedtak om tildeling av støtte.

Svar på søknad kan forventes i slutten av desember 2018.

Kontakter:

For spørsmål om standardiseringsarbeidet vennligst kontakt Javad Sunde jsf@standard.no hos Standard Norge.

For spørsmål om søknadsprosessen til CLIMIT-Demo vennligst kontakt Tore Hatlen th@gassnova.no hos Gassnova.

 


CLIMIT © 2019