Spennende CCS-møter i forbindelse med GHGT i Australia

  Åse Slagtern, Forskningsrådet
CCS i Australia, lagringsprosjektet Gorgon, hydrogen-samarbeid mellom Australia og Japan , og nye muligheter ved Otway CO2 lagringspilot var noe av det som ble presentert da CSLF og IEAGHG ExCo møttes i forbindelse med GHGT-14.

CO2CRC Otway National Research Facility

Photo: CO2CR

CSLF møter 16-18 oktober

Gorgon-prosjektet fullskala LNG produksjon  med CO2 lagring

På CSLF teknisk gruppemøte møtet i Melbourne ble det bred presentasjon og oppdatering av de australske CCS-initiativene og CO2-prosjektene. For første gang ble det gitt en detaljert presentasjon av det kommersielle Gorgon CO2-lagringsprosjektet. Gass utvinnes fra Gorgon-feltet offshore og føres via rørledninger til øya Barrow Island der det produseres LNG. Gassen inneholder i gjennomsnitt 7 prosent CO2, som må renses bort før naturgassen kan selges.  LNG-anlegget er nå i drift, og i løpet av våren 2019 forventes det at kompresjon og lagring av CO2 vil bli satt i drift. Planen er å  installere en 7 km lang rørledning til en lagringsformasjon under Barrow Island og injisering av 3 – 4 millioner tonn CO2 per år.

Pilotaktiviteter i Australia

ANLEC-programmet (Australia National Low Emission Coal Reseach & Development Initiative) har som mål å identifisere og finansierer forskningsaktiviteter som er nødvendig for å akselerere CO2 demonstrasjonsprosjekter. De har tidligere hatt mye fokus på prosjekter innen CO2-fangst, men hovedtyngden av aktivitetene ligger nå på lagring. ANLEC finansierer forskning og utvikling både ved Otway, South West Hub og CarbonNet.

Australia jobber med flere interessante lagringspiloter. Deltagerne på CSLF besøkte Otway lagringspilot. Dette prosjektet er i fase 3 og gjennomføres i regi av CO2CRC. Prosjektet har demonstrert CO2-lagring og har injisert 80 000 tonn CO2, fanget fra veldig CO2-rik gass (opptil 80 prosent). Prosjektet har som overordnet mål å identifisere de mest effektive monitorerings-teknologiene for overvåking av et lager. Videre har de sett på trapping-mekanismer for CO2 og hva som skjer med CO2 nær forkastninger i formasjonen.  Det er også opprettet et forsøksanlegg i laboratorieskala for fangst med adsorbenter.

South West Hub-prosjektet er også i feasibility fase og ser på lagring av CO2 i sandformasjoner i nærheten av Perth.  CO2 vil komme fra industri rundt byen.

CarbonNet-prosjektet har fokus på å få fram et kommersielt CO2-lagringsprosjekt. Prosjektet har finansiering fram til 2020 og er på feasibility nivå. De har vurdert tre forskjellige lagringsmuligheter og har identifisert PELICAN Offshore Reservoar som det mest modne. De forhandler nå med forskjellige aktører for å finne ut hva som er nødvendig for å få til et kommersielt prosjekt.

Hydrogen fra kull

Australia og Japan samarbeider om et prosjekt på produksjon av hydrogen fra brunkull, transport av flytende hydrogen med skip fra Hastings i Victoria til Kobe i Japan og lagring av CO2 offshore i samarbeid med CarbonNet-prosjektet. De har kommet langt og Kawasaki bygger nå piloten. Både tanker og mottakshavn er under bygging i Japan. Planen er å ha piloten operativ i 2019 og full kommersiell drift i 2030.

Flere av de australske prosjektene hadde også separate innlegg på GHGT-14 konferansen.

Fangstpiloter

ITCN (International Test Center Network) er et viktig nettverk for erfaringsutveksling mellom fangstpiloter. Det har tidligere vært ledet av Norge v/TCM, USA ved NCCC, og ledes nå av Storbritannia v/PACT. De har utvidet nettverket og er nå 13 medlemmer. Om kort tid vil det være 16 fangstpiloter globalt som samarbeider og utveksler erfaringer på forskjellige områder.

CSLF oppgaver

CSLF teknisk gruppe har som oppgave å komme med tekniske anbefalinger om hva som er nødvendig for å akselerere implementering av CO2-håndtering. De jobber tett sammen med organisasjoner som IEAGHG og CO2GeoNET. Arbeidet gjøres ved å oppsummere status innenfor utvalgte områder. [ES1] 

For tiden jobber CSLF teknisk gruppe med følgende:

  • CO2-håndtering innenfor industri. Arbeidet er ledet av Frankrike
  • Mer effektiv bruk av porevolumet ved lagring av CO2. Arbeidet er ledet Australia og Storbritannia
  • Bruk av CO2 til ikke-EOR formål. Arbeidet er ledet av USA
  • CO2 infrastruktur og hub. Arbeidet er ledet av Norge
  • Hydrogen med CCS. Det vurderes en felles workshop i samarbeid med IEAGHG for å samle viktige aktører og oppsummere videre anbefalinger for hydrogenområdet. For CSLF er det Norge som holder i trådene.

Rapport og anbefalinger innen de to første områdene vil komme før neste møte, som er planlagt i april 2019. Innen bruk av CO2 vil man først oppsummere hva som kommet fram i nylige rapporter,  konferanser eller workshoper. Arbeidet på infrastruktur og hubs ble initiert på møtet i Melbourne og en plan for arbeidet blir lagt fram på neste møte.

CSLF policy gruppe hadde også møte i Melbourne. I framtiden vil den slå seg sammen med CEM (Clean Energy Ministerial) sin arbeidsgruppe på CCUS og rapportere anbefalinger og behov innen CO2 -håndtering på CEM ministermøtene.

IEAGHG ExCo 18-19. oktober

IPCC sin rapport på 1,5 grader som ble offentliggjort 8. oktober i Korea. Hele rapporten og oppsummeringer finnes her. IPCC rapporten skisserer fire scenarier. Ytterpunktene representerer hhv reduksjon i energibehov globalt eller "business as usual". Scenariet som legger til grunn reduksjon i energibehov har ikke inkludert CCS som en løsning. De tre andre har med CCS, og hovedvekten er på BECCS (Bioenergi med CCS). Rapporten sier imidlertid ikke noe om kostnadene ved de skisserte scenariene. Kun CCS alene vil ikke gi tilstrekkelig reduksjon i CO2 med bakgrunn i at det kun fanges 90 prosent CO2 med CCS. Negative CO2-utslipp gjennom BECCS blir derfor nødvendig.

Både Indonesia og Nederland vurderer å komme inn som nye medlemmer av IEAGHG.

IEAGHG sommerskolen, som FME NCCS var vertskap for, hadde 59 studenter fra 26 land. Arrangementet var veldig vellykket og IEAGHG var veldig fornøyd med å ha NCCS som vertskap.

Reformen i USA av skatteloven "45Q" vil medføre at de som lagrer CO2 permanent får 50 dollar/tonn skattefradrag, mens bruk til CO2-EOR vil gi 35 dollar/tonn lagret. Dette blir sett på en reform som vil gi nye spennende forretningsmuligheter i USA.

Mike Monea rapporterte fra Canada at det nå vurderes fangst av CO2 fra Shand kullkraftverk (300MW). De ser muligheten for store kostnadsreduksjoner sammenlignet med Boundary Dam-anlegget. Så mye som over 60 prosent mer, ble antydet både her og under GHGT-14.

Japan rapporterte i tillegg til Kawasaki-hydrogenprosjektet, om CoolGen til JPower. Det er et prosjekt for kullgassifisering der de kombinerer hydrogenforbrenning og brenselcelle. Dermed får de en effektivitet på kullanlegget på over 40 prosent. Foreløpig er det ikke inkludert CO2-fangst i dette anlegget.

IEAGHG aktiviteter

På IEAGHG ExCo-møtet var hovedfokus lagt på aktivitetene som gjennomføres av IEAGHG, gjennomgang av pågående prosjekter og innspill til nye prosjekter.

Nedenfor ser du en oversikt over rapporter som nylig er utgitt og hvilke som vil komme framover. Flere av disse ble rapportert og diskutert på møtet. Med jevne mellomrom legges også nylig publiserte IEAGHG-rapporter ut på CLIMIT sine sider. Når rapporter fra IEAGHG blir offentlige, finner dere dem her.

StudieKontraktorRapport
Effects of Plant Location on Costs of CO2 CaptureAMEC 2018-04
Greenhouse Gas Emissions Accounting for Carbon Dioxide Capture and Utilisation (CCU) Technologies - Characterising CCU technologies, policy support, regulation and emissions accountingCarbon Counts UK

2018-

TR01a,b,c

Re-Use of Oil & Gas Facilities for CO2 Transport and Storage

Pale Blue Dot

Energy and

Costain

2018-06

3rd International Workshop on Offshore

Geologic CO2 Storage

Meeting2018-TR02

Cost of CO2 Capture in the Industrial Sector:

Cement and Steelmaking Industries

Meeting2018-TR-03

Følgende studier er underveis og forventes å bli publisert fram til neste møte i Melborne før GHGT-14.

StudieKontraktor
Techno-Economic Evaluation of CO2 Capture in LNG ProcessOktober 2018
CO2STCAP (Cutting Capture Costs in Process Industries)2019
Understanding the Cost of Reducing Water Usage in Coal and Gas Fired Power Plants with CCSNov 2019
Refineries and Electricity ProductionMay 2019
Beyond LCOE - Value of CCS in different generation and grid scenariosApril 2019
Gas-and coal-fired power plant with CO2 captureFebruary 2019
Sustainable Development Goals and CCSApril 2019


GHGT-14 konferansen

Konferansen ble avholdt 22-25. oktober i Melbourne. Det var 355 presentasjoner og 455 postere. 193 av presentasjonene vil bli invitert til å lage full artikkel for review og publisering i SI IJGGC. Abstract til alle innlegg og postere finnes her. I tillegg til presentasjoner og postere var det seks paneldiskusjoner under konferansen. Totalt var over 1000 deltagere påmeldt på konferansen hvorav 117 fra Norge.

 


CLIMIT © 2019