Solid internasjonalt samarbeid

   
Skal fangst, transport og lagring av CO2 bli et effektivt klimatiltak, krever det internasjonalt samarbeid. CLIMIT bidrar i stor grad til dette.
 

GJENNOM DE SISTE 12 år har CLIMIT vært en satsing som har gitt Norge en internasjonal lederposisjon innenfor fangst, transport og lagring av CO2.

CLIMIT går nå nye veier for å styrke internasjonalt samarbeid. Et eksempel er Forskningsrådet, som koordinerer en europeisk satsing hvor ti land samarbeider om kunnskapsdeling og fellesutlysninger. Samarbeidet heter ACT – Accelerating CCS Technologies. I tillegg leder Forskningsrådet et sekretariat for bilateralt FoU-samarbeid med USA. Alt dette har ført til økt internasjonalt FoU-samarbeid som hever kvaliteten på forskningen.

Forskningsrådet har også ledende roller i strategisk viktige internasjonale fora (IEAGHG og CSLF - Carbon Sequestration Leadership Forum. Dette bidrar til koordinert internasjonal  satsing på CCS. Resultatet er at alle land med interesse for CCS drar i samme retning.

De norske planene for fullskala infrastruktur for transport og lagring av CO2 vil utvilsomt bidra til å styrke Norges posisjon innen CCS. Industriaktører både i Norge og utlandet ser med spenning fram til at det norske fullskalaprosjektet skal komme i gang, og etter hvert åpne for å lagre CO2 fra egne utslippskilder.

NORSK GEVINST

For Regjeringen er det naturligvis viktig at fullskalaprosjektet kan komme Norge til gode. I tillegg kan dette legge grunnlaget for økt internasjonalt samarbeid. CLIMIT kan bidra ved å støtte opp under videre teknologiutvikling basert på læring fra prosjektet. Nye forskningsprosjekter vil ha stort utbytte av erfaringene fra fullskalaprosjektet, noe som vil skape en raskere teknologiutvikling.

For Norge som nasjon er det også rimelig å forvente at steder med CO2-infrastruktur vil  være attraktive for etablering av ny industri. En del av CLIMITs prosjekter knyttet til demonstrasjonsprosjektet vil være relatert til å vurdere tekniske løsninger og merkostnadene for et anlegg ved å knytte seg opp mot den potensielle infrastrukturen i fullskalaprosjektet.

ØKENDE INTERESSE FRA INDUSTRIEN

CLIMIT FoU opplevde i 2017 økende interesse og flere søknader fra industrien enn på flere år. Økende interesse fra norsk prosessindustri for CO2-håndtering vil trolig gi flere søknader til CLIMIT-Demo i 2018.Også fra utlandet er det interesse for de muligheter en fremtidig norsk fullskala infrastruktur vil gi. SINTEF Energi og Chalmers Universitet skal blant annet se på muligheter for å få testet CO2-fangstteknologi på Preems raffinerier i Lysekil og Gøteborg.

Et annet eksempel er CDI Global som sammen med prosjektpartnere SINTEF Tel-Tek, Elkem og Polchar skal evaluere muligheter for å flytte deler av Polchars produksjon av char (koks) til Norge med CO2-fangst og tilknytning til fremtidig CCS-infrastruktur.

CO2-TRANSPORT

Utviklingen i det norske fullskalaprosjektet har medført at oljeselskapene har blitt mer aktive partnere i prosjekter som støttes av CLIMIT. Prosjektene innenfor dette området vil kunne bidra til å redusere risiko og kostnader i det norske fullskalaprosjektet og andre tidligere CCS-prosjekter.
 

Statoil skal blant annet gjennomføre eksperimentelle forsøk med CO2-transport i rør. Forsøksdata fra prosjektet skal brukes til å validere programvare for simulering av CO2-strømning («flow assurance»). Et annet prosjekt, ledet av IFE med Shell og Statoil som partnere, undersøker korrosjon i CO2 injeksjonsbrønner, og vil avdekke hvordan ulike urenheter i CO2 strømmen påvirker korrosjonsratene til ulike rørmaterialer.

Et samarbeidsprosjekt mellom DNVGL og det australske forskningsinstituttet Energy Pipelines CRC undersøker hvordan rørledninger skal dimensjoneres for å unngå løpende brudd. Prosjektet gjennomførte en test av løpende brudd i et rør i september 2017.

CO2-LAGRING

Det norske fullskala-prosjektet har økt industriens interesse for å delta i utvikling innen CO2-lagring. Flere nye prosjekter, motivert ut fra behov knyttet til utvikling av Smeaheia-lageret, har vært under utvikling i 2017 og vil bli fremmet for vedtak i 2018. Selskaper som Norsar, Octio Geophysical samt Norges Geotekniske Institutt utvikler teknologier for overvåkning av CO2-lagre. I tillegg blir oljeselskapene i økende grad enn før med i kompetanseprosjekter og grunnforskning ledet av forskningsinstitutter og universiteter.
 

USA ER MED

Selv om interessen for CCS er stor i Europa, har det vært en viss usikkerhet om USAs politiske vilje til fortsatt satsing. Norge har i lengre tid hatt et  godt bilateralt med USA, og heldigvis har det vist seg at dette samarbeidet har holdt seg godt gjennom 2017.

Det er ingen indikasjoner på at USA vil trekke seg ut av internasjonale samarbeidsprosjekter – verken med Norge eller andre land. Som et gledelig uttrykk for dette var USA vertskap, sammen med Saudi-Arabia, for en egen workshop innen CO2-håndtering under den internasjonale storsatsningen Mission Innovation. Resultatet ble internasjonal enighet om videre forskningsprioriteringer og satsing innen CO2-håndtering.

Norske fagmiljøer satte sitt tydelige preg på workshopen som gikk av stabelen i Houston, Texas i september. De deltagende landene i Mission Innovation, 22 land pluss EU, har ambisjoner om å doble sin forskningsinnsats innenfor ren energi.

 


CLIMIT © 2019