Om CLIMIT-FoU

støtte; søknad; Norges Forskningsråd; FoU  
CLIMIT-FoU er forskningsrådets program for utvikling av CO2-håndteringsteknologi. Gjennom programmet kan det søkes om støtte til FoU-prosjekter innen fangst, transport og lagring av CO2.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)

​​

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

CO2-håndtering er en av flere teknologier som kan bidra til betydelige reduksjoner i globale CO2-utslipp. CO2-håndtering omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Teknologien er tilgjengelig, men det kreves mer FoU for å gjøre teknologien mer kostnadseffektiv. Målet er at omfattende FoU gjennom CLIMIT-programmet skal bidra til å kommersialisere teknologi for CO2-håndtering. Det er imidlertid en forutsetning at aktivitetene er i tråd med de satsingsområder som er gitt i CLIMITs programplan.

Kort fortalt vil CO2 fanges, det vil si renses, fra store utslippskilder som kull- og gasskraftverk og industrianlegg. Deretter transporteres CO2 i rørledninger eller med skip til et passende lagringssted. Her vil CO2 bli injisert og trygt lagret i passende geologiske formasjoner.

Søknader til Norges forskningsråd må sendes inn i forbindelse med utlysninger med faste søknadsfrister. Det er som regel flere utlysninger i løpet av året, men den største utlysningen av forskeprosjekter og kompetanseprosjekter finner som regel sted hver høst med søknadsfrist typisk i begynnelsen av september.

Norges Forskningsråd:

Norges forskningsråd gir forskningspolitiske råd, finansierer forskning og skaper møteplasser. Forskningsrådet skal tilføre forskningssystemet merverdi gjennom å realisere forskning som aktørene i forskningssystemet hver for seg ikke kan få realisert.


CLIMIT © 2019