Søknad til CLIMIT-Demo

støtte; søknad; Gassnova; demo Oppdatert 24.03.2017
CLIMIT-Demo har ingen søknadsfrister og søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden vil avhenge av søknadens omfang. Typisk saksbehandlingstid er et par måneder etter at søknaden er formelt mottatt.

​​

Foto: iStock.

Veien fram til søknad

Søkere oppfordres til å kontakte Gassnova før søknad sendes inn. Det vil bli oppnevnt en kontaktperson som vil veilede søker.

Søkere skal bruke søknadsskjema CLIMIT-Demo og regneark for budsjettering. En søknad til CLIMIT-Demo skal minimum bestå av disse to dokumentene. Søknadsskjema må skrives på norsk, mens vedlegg kan være på engelsk. Søknaden skal sendes til postmottak@gassnova.no

Søker må selv ta ansvar for sikkerheten til konfidensiell informasjon som sendes med e-post til Gassnova. Gassnova skal ikke sende konfidensiell informasjon som vedlegg til e-post og vil derfor i samråd med søker finne andre måter å utveksle konfidensiell informasjon på dersom dette blir aktuelt og nødvendig.

Søknadsprosessen er illustrert nedenfor.

CLIMIT_figur.gif 

Utfylling av søknadsskjemaet

Forklaring til utfylling av søknadsskjemaet er gitt i "grå bokser" i selve skjemaet. Alle gule felter i skjemaet skal fylles ut av søker.

Taushetsplikt

Både Programstyret og CLIMIT-sekretariatet er underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13.

Formelle krav og rettigheter

Formelle feil ved programstyrets vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Gassnova SF innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Det faglige skjønnet som ligger til grunn for vedtaket kan ikke påklages jf. forvaltningslovforskriften § 30 bokstav e.

Prosjektgjennomføring

Når prosjektet er startet gjelder følgende: Gassnova krever løpende innsyn i prosjektets fremdrift og forbeholder seg retten til å kreve deltagelse i styringsgruppen for prosjektet eller lignende fora.

Prosjektavslutning

Når prosjektet nærmer seg avslutning gjelder følgende: Sluttrapport som dokumenterer resultater og avtalt offentliggjøring av prosjektresultatene oversendes Gassnova som vurderer og godkjenner sluttrapporten som grunnlag for endelig sluttoppgjør for prosjektet.


CLIMIT © 2019