Om CLIMIT-Demo

Gassnova; demo Oppdatert 29.12.2015
CLIMIT-Demo skal gi økonomisk støtte til utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering.
Teknologisenteret TCM Mongstad CO2

​​

Foto: Helge Hansen

CLIMIT-Demo skal gi økonomisk støtte til utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering som bidrar til:

 • Utvikling av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering. 
 • Utnyttelse av nasjonale fortrinn og utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter med kommersielt og internasjonalt potensial.

CLIMIT-Demo skal støtte utvikling og demonstrasjon av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger for:

 • CO2-fangst før, under eller etter kraftproduksjonen eller i industrielle prosesser
 • Kompresjon eller annen håndtering av CO2
 • Transport av CO2
 • Langtidslagring av CO2 i form av injeksjon og deponering
 • Bruk av CO2 som medfører langtidslagring

Ordningen kan støtte seks typer prosjekter:

 1. Teknisk-økonomiske mulighetsstudier der en ny teknologi vurderes enkeltvis eller i en verdikjede med tanke på å belyse teknologiens tekniske og kommersielle potensial
 2. Støtte til uttesting av teknologi i pilotskala. Dette kan for eksempel være enkeltstående prosesstrinn. 
 3. Støtte til demonstrasjonsanlegg: Forsøk med testing og drift av anlegg i teknisk eller halvindustriell skala der formålet er å ta frem data som kan belyse teknologiens ytelse, driftsoptimalisering, tilgjengelighet og pålitelighet.
 4. Utvikling av kommersialiserbare tjenestekonsepter eller metodeverk direkte relatert til CO2-håndtering og som er nødvendig for å realisere fullskala CO2-fangst og -lagring.
 5. Mindre støtte til faglig nettverksbygging og kompetansespredning der dette har en klar faglig og internasjonal forankring.
 6. Støtte til internasjonale prosjekter der aktiviteten delfinansieres av EU-programmer og/eller nasjonale programmer med tilsvarende formål som CLIMIT i andre land.

Se regelverket til CLIMIT-Demo for mer informasjon.

Sentrale kriterier i vurderingen av søknader til CLIMIT-Demo:

Faglig grunnlag: Prosjekter som støttes skal være teknologisk kvalifisert gjennom dokumentasjon av forskning og utviklingsvirksomhet og gode resultater i laboratorieskala.

Kommersielt potensial: Med dette menes utsikter til lønnsomhet, markedsmuligheter, forretningskonsept, realisme i forretningsplaner mv. Dette skal være utredet og dokumentert gjennom forskningsarbeid, forstudier eller markedsanalyser. Prosjektet skal ha hensiktsmessige samarbeidskonstellasjoner som styrker muligheten for markedsintroduksjon, dette omfatter industriell deltakelse fra leverandører og brukere nasjonalt og internasjonalt.

Verdiskaping i Norge: Prosjektet skal bidra til verdiskaping i Norge i form av enten teknologiutvikling eller kompetanseoppbygging innenfor formålet med CLIMIT 

Finansiering

Søkere må selv bidra til å finansiere sine prosjekter. CLIMIT vil ikke bidra med mer støtte enn det som skal til for å utløse prosjektet. Søknaden skal inneholde en forpliktende finansieringsplan. Når prosjektet får tilsagn om støtte fra CLIMIT skal prosjektet være fullfinansiert og klart til oppstart.

Gjennomføring av prosjektet

Søkere skal dokumentere egen teknisk, finansiell og organisasjonsmessig evne til gjennomføring og kommersialisering av prosjektet.

Teknologirettigheter

Søker skal dokumentere sin rettmessige adgang til teknologi som benyttes eller danner grunnlag for utviklingen. Søker skal videre fremlegge en plan for eierskap og beskyttelse, herunder patentering, av resultater som fremkommer gjennom prosjektet. Gassnova vil ikke gjøre krav på eierskap til resultater fra prosjektene.

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova skal bidra til at teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT støtter vi forsknings- og utviklingsprosjekter innen industri og akademia. På vegne av staten følger vi opp Teknologisenteret på Mongstad (TCM), som er verdens største og mest avanserte anlegg for utvikling og demonstrasjon av ulike teknologier for CO2-fangst. Og sist, men ikke minst, utreder vi muligheten for fullskala CO2-håndtering ved tre industrielle kilder i Norge


CLIMIT © 2019