Norsk CCS-satsning presentert i Abu Dhabi

   
TCM og Norges ambisiøse CCS-planer og internasjonale samarbeid ble presentert  på Carbon Sequestration Leadership Forum-møtet i Abu Dhabi nylig.
 

På møtene ble prosjektet Al Reyadah som ligger i utkanten av Abu Dhabi presentert. Det ble også arrangert omvisning på anlegget. Al Reyadah tar i bruk CO2 fra Emirates steel.  Stålprosessen som benyttes er DRI (Direct reduced iron), der man bruker naturgass som reduksjonsmiddel. Som en del av denne prosessen blir omtrent ren CO2 separert ut i en egen strøm. Denne strømmen blir tørket og komprimert opp til 240 bar i Al Reyadahs anlegg , for deretter å sendes til oljeselskapet ADNOCs (Abu Dhabi National Oil Company) felt for økt oljeutvinning (EOR).

Tidligere ble naturgass benyttet til økt oljeutvinning. Denne gassen kan nå benyttes til andre formål samtidig som CO2 blir lagret. Prosjektet startet med FEED i 2010 og i 2016 ble den første CO2 injisert i oljefeltet. Totalt sendes det 800 000 tonn CO2 til økt oljeutvinning hvert år. Prosjektet er en del av UAE (United Arab Emirates) sin strategi for å redusere utslippet. Totalt ser de for seg at det på sikt kan lagres opp mot 40 millioner tonn pr år. Målsettingen for UAE er i 2050 å ha 50% oljeproduksjon og 50% ren energi.

I løpet av CSLF møtene ble både dette prosjektet og to prosjekter fra USA på hhv integrert modellering av CO2 fangst teknologi (CCSI/CCSI2; Carbon Capture Simulation Initiativ/Carbon Capture Simulation for Industry Impact)) og risikoanalyse i forbindelse med lagring (NRAP; National Risk Assessment Partnership) anerkjent som CSLF prosjekter. Dette betyr at disse prosjektene er vurdert til å vesentlig bidra til å akselerere utvikling og implementering av CO2 håndtering og vil være viktig læring for framtidige nye prosjekter.

CSLF Teknisk gruppe (TG) jobber nå med å ferdigstille oppdatering av veikartet. Veikartet er utarbeidet av Australia, Canada, Sør-Afrika, USA, Storbritannia, blant annet gjennom IEAGHG, og Norge. Flere miljøer i Norge har gitt innspill. Veikartet vil blant annet danne grunnlag for anbefalinger til ministerne på neste CSLF møte, som også skal være i Abu Dhabi, i desember. I den oppdaterte versjonen er det fokus på bio-CCS, CO2 håndtering fra industri og hydrogen fra fossile kilder med CO2 håndtering. Veikartet tar også inn over seg den økte fokus på bruk av CO2 til EOR med samtidig lagring, og også annen bruk hvor effekten på fjerning av CO2 fra atmosfæren ikke nødvendigvis er den samme.

Det ble i løpet av dagene også avholdt en workshop. Denne workshopen hadde fokus på CO2 fangst, bruk og lagring. Det var egne sesjoner på innovasjon innenfor utvikling av fangst, erfaring fra storskala prosjekter, utfordringer ved bruk av CO2 og kosteffektiv bruk og lagring i industriell skala. Fra norsk side ble TCM med sitt brede internasjonale samarbeid, blant annet med USA og NCCC (National Carbon Centre i Alabama), som også ble presentert. En viktig konklusjon fra denne sesjonen var viktigheten av samarbeid mellom forskningen i mindre skala og oppskalering/testing.

Erfaringer fra flere storskalaprosjekter ble gitt:  Al Reyadah (CO2 fra Emirate steel til EOR), Petra Nova i USA og Boundary Dam i Canada (CO2 fanget ved post-combustion  fra kullkraftverk og brukt til EOR) samt Shell Quest der CO2 i forbindelse med hydrogenproduksjon lagres i akviferer.

Det ble også gitt flere presentasjoner på bruk av CO2 til EOR og mulighetene for bruk av CO2 til kjemikalier. Som eksempel på CO2 håndtering i industrien, ble utviklingen av de tre mulige fullskalaprosjektene i Norge presentert.

CSLF skal fremme utvikling, demonstrasjon og implementering av CO2-håndtering og er den eneste organisasjonen som jobber med CO2-håndtering og gir anbefalinger på ministernivå.

CSLF Policy gruppen (PG) hadde viktige diskusjoner om kommunikeet med anbefalinger om hvordan drive CO2-håndtering videre. Dette skal kommuniseres på CSLF ministermøte i desember.

Mer informasjon om møtene og workshopen inkludert presentasjonene finnes på nettsidene til CSLF.

 


CLIMIT © 2019