Over 100 millioner kroner til nye prosjekter

nye prosjekter; climit-fou Aage Stangeland
CLIMITs programstyre bevilget nylig 104 millioner kroner til nye FoU-prosjekter innen CO2-håndtering.
CLIMIT nye FOU-prosjekter CO2-håndtering
Foto: Styrk Fjørtoft Trondsen

Paris-avtalens ambisjoner om å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius har styrket posisjonen til CO2-håndtering som et viktig verktøy for å redusere globale klimagassutslipp. 

For mange industrier som sement og stål er det ingen andre alternativer enn CO2-håndtering for å oppnå nødvendige kutt i utslipp av CO2

Ambisjonene fra Paris vil mest sannsynlig bety at klimanegative løsninger må på plass, altså løsninger som medfører at CO2 fjernes fra atmosfæren. Biomasse kombinert med CO2-håndtering, også kalt Bio-CCS, vil fort kunne bli en aktuell løsning. 

Med dette som bakgrunn vil forskningen gjennom CLIMIT-programmet være viktig for å nå internasjonale klimamålsetninger.

Mange søknader

CLIMIT-programmet har denne høsten hatt to utlysninger

  • Utlysning av Forskerprosjekter (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 7. september.
  • Utlysning av Innovasjonsprosjekter for næringslivet (IPN) med søknadsfrist 12. oktober.

Totalt ble det sendt inn 48 søknader. Dette er nesten like mye som rekordåret i fjor da det kom 51 søknader. Søknadene fordeler seg på 40 FP, 4 KPN og 4 IPN.

Total sett ble det i år søkt om 426 millioner kroner i støtte fra CLIMIT.

Høy kvalitet

Søknadene har blitt evaluert av internasjonale fageksperter, og søknadsbehandlingen viser at mange søknader holder et høyt vitenskapelig nivå. Dette betyr at det har vært stor konkurranse om tilgjengelige midler.

CLIMITs programstyret har innvilget støtte til 14 nye prosjekter med totalt 104 millioner kroner.  I søknadsbehandlingen har det blitt lagt vekt på kriteriene som ligger til grunn for utlysningene. Fagekspertenes evalueringer har her vært viktige, og det har også blitt lagt vekt på søknadenes relevans i forhold til utlysningsteksten og CLIMITs programplan.

Dessverre mange avslag

Det ble søkt om mer enn fire ganger mer enn tilgjengelig beløp for nye prosjekter. Det betyr dessverre at mange gode søknader har fått avslag. 

Mange norske forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og interessen for å søke om nye prosjekter gjennom CLIMIT er stor. Med stor konkurranse om midlene er det kun de aller beste søknadene som får støtte. Det betyr at de nye prosjekter vil være av høy kvalitet og vil bidra med ny kunnskap som vil være svært relevant for å bringe frem kostnadseffektiv og trygg teknologi for fangst og lagring av CO2

Mange av søknadene som ikke nådde opp i konkurransen, holder også et høyt nivå. Men så lenge det søkes om langt mer midler enn hva som er tilgjengelig, er det dessverre ikke mulig å støtte alle gode søknader.

Fokus på grunnforskning

CLIMIT-programmet har som mål å bidra til akselerert kommersialisering av CO2-håndtering. I utlysningene er det derfor oppfordret til å involvere industrielle partnere i FoU-prosjektene. Det viser seg imidlertid svært vanskelig å få med industrien. 

Forskningsrådet hadde håper på mange søknader om IPN og KPN, men blant de nye prosjektene er det grunnforskningen som dominerer, og hele 11 av de 14 nye prosjektene er Forskeprosjekter (FP).

Forskning viktig

Selv om det er mye grunnforskning i de nye prosjektene vil forskningen bidra med viktig kunnskap og kompetanse. Når storskala CO2-håndteringsanlegg etter hvert skal bygges i stor stil verden over vil resultatene fra forskningen være helt avgjørende. 

CLIMIT-støttede prosjekter forventes å bidra med kunnskap som sikrer at CO2-håndtering blir et kostnadseffektivt og trygt klimatiltak.

Nye prosjekter

En kort presentasjon av de nye prosjektene som nå er innvilget støtte fra CLIMIT-programmet er gitt nedenfor. Mer detaljer vil bli publisert på Forskningsrådets hjemmesider etter at kontrakter med de nye prosjektene er signert tidlig i 2017.​

Prosjekt-nr​​TittelProsjekt-eierProsjektleder

Innvilget støtte fra CLIMIT (mill. kr)

Tema
267859Improved performance of CO2 EOR and underground storage by mobility control of CO2SINTEF PRTorleif Holt8,9CO2-lagring kombiner med EOR
267873​​​​Enabling technology for the Development of moving bed Temperature swing adsorption process for post combustion CO2 captureSINTEFRichard Blom10,6CO2-fangst basert på faste adsorbenter
268369Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined CyclesSINTEF ERMario Ditaranto9CO2-fangst ved oxyfuel-forbrenning
268390Efficient models for Microbially Induced CAlcite Precipitation as a seal for CO2 storageUNI ResearchMaria Elenius2,688Modellering av mekanismer som sikrer trygg CO2-lagring
268439Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driven mixing and wettability alteration (UNCOVER)IRISYing Guo10,9CO2-lagring kombiner med EOR
268445Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage SiteSINTEF PRPierre Cerasi10,8Geomekaniske prosesser ved CO2-lagring
268450Novel molten/solid composite oxygen transport membranes for CO2 captureSINTEF MKZuoan Li11,3CO2-fangst ved membraner
268507Demonstration of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) for simple and cost effective post combustion CO2 captureSINTEF MKAbdelghafour Zaabout8,8CO2-fangst basert på faste adsorbenter
268508Low Temperature Post Combustion CO2 Capture Technology Using Solid SorbentsNTNUDe Chen9CO2-fangst basert på faste adsorbenter ved lav temperatur
268510Studying moving fluid interfaces during cementing of CCS wellsSINTEF PRMalin Torsæter8,1CO2-lagring og CO2-brønner
268512Optimized CO2 storage in sloping aquifersUiOAnja Sundal2,254Modellering av CO2-lagring i hellende akvifere
268520Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North SeaNGIJoonsang Park6,8CO2-lagring, monitorering
270015Technical innovations for upscaling and commercialization of the Sorption-Enhanced Reforming technologyZEG POWER ASNicola Di Giulio4,095CO2-fangst kombinert med H2-produksjon og reformeringsteknologi
270016REcycled well-PLUGging materials to improve the outcome of CO2 reservoir-storage facilitiesRESTONE ASAstri Jæger Sweetman Kvassnes1,155CO2-lagring og CO2-brønner​


 

nye prosjekter; climit-fou


CLIMIT © 2017