CLIMIT-Demo

Habilitet; Gassnova; Norges Forskningsråd; tillit  
Gjennom ansvaret for CLIMIT-Demo forvalter Gassnova offentlige midler på vegne av staten. Det er viktig at tildeling av midler er saklig begrunnet og at søkernes rettsikkerhet blir ivaretatt.
Habilitet og tillit.

Habilitet og tillit.

 

Forvaltningen av programmet er underlagt habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven. At et medlem av programstyret eller saksbehandler er inhabil innebærer at det foreligger konkrete eller særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende sin upartiskhet.

Inhabilitet kan inntreffe:

  • automatisk som følge av partsinteresser, slektskap m.m. jf. forvaltningsloven § 6 første ledd
  • etter en skjønnsmessig vurdering av "særegne forhold", jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd
  • som følge av overordnedes inhabilitet, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd

Verken medlemmer i programstyret eller saksbehandlere skal delta i behandlingen av saker dersom det foreligger inhabilitet.

Eventuelt brudd på habilitetsreglene ved behandling av søknader om støtte fra CLIMIT-Demo kan innebære at det foreligger en formell feil. Formelle feil ved programstyrets vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Gassnova SF innen tre uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Klagen sendes elektronisk til postmottak@gassnova.no  eller i papirversjon til:


CLIMIT-Demo, c/o Gassnova SF, Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn

Retningslinjer:


CLIMIT © 2019