CLIMIT-Demo

Habilitet; Gassnova; Norges Forskningsråd; tillit  
Gassnova har detaljerte bestemmelser om habilitet og tillit. Bestemmelsene regulerer både tilretteleggelse, gjennomføring og avgjørelse om tildeling av CLIMIT-midler.
Habilitet og tillit.

Habilitet og tillit.

 

Bestemmelser om habilitet og tillit for CLIMIT-programmet

Spørsmål knyttet til habilitet og eventuelle habilitetsinnsigelser som gjelder CLIMIT-demo skal rettes til HR- og kvalitetssjefen i Gassnova. HR- og kvalitetssjefen skal påse at foretakets virksomhet drives i henhold vedtatte standarder knyttet til etikk og habilitet samt forestå interne eller eksterne habilitetsvurderinger.

Eventuelt brudd på habilitetsreglene ved behandling av søknader om CLIMIT-støtte vil innebære at det foreligger en formell feil. Formelle feil ved programstyrets vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Gassnova SF innen tre uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Klagen sendes elektronisk til postmottak@gassnova.no  eller i papirversjon til:

Fond for CLIMIT, c/o Gassnova SF, Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn

Kontaktperson: Jens Solli, +47 970 50 520/js@gassnova.no

Retningslinjer:


CLIMIT © 2017