Om programmet

utvikling; forskning; demostrasjon; demo; FoU Oppdatert 01.09.2016
CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering

​​​​

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Mål for ordningen

Hovedmålet med CLIMIT er å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering. CLIMIT skal gi økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering som bidrar til:

  • Utvikling av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering. 
  • Utnyttelse av nasjonale fortrinn og utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter med kommersielt og internasjonalt potensial.

Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd. CLIMIT omfatter Forskningsrådets støtteordning for forskning og utvikling (FoU-delen), og Gassnovas støtte til utvikling og demonstrasjon (Demo-delen). Gassnova har det overordnede ansvaret og leder programsekretariatet. Mer informasjon finner du på siden om organisasjon.

Programmet henvender seg til bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, gjerne i samarbeid med internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner, som kan bidra til å påskynde kommersialisering av CO2-håndtering.

CLIMIT skal ha en balansert prosjekt-portefølje og programmet støtter teknologiprosjekter i alle deler av utviklingskjeden fram til kommersialisering.

Historie

Olje- og energidepartementet opprettet CLIMIT i 2005 for å støtte utvikling av teknologi for CO2-håndtering for gasskraftverk. I 2008 ble støtteordningen utvidet til kraftproduksjon basert på alle fossile brensler, og i 2010 ble også industriutslipp inkludert.

CLIMIT ønsker i størst mulig grad å samarbeide og koordinere sin aktivitet med andre nasjonale virkemidler:

CLIMIT koordinerer sin virksomhet med aktiviteten som skjer innenfor de forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)  som har aktivitet innen CO2-håndtering

CLIMIT skal i størst mulig grad utnytte eksisterende og planlagt ny infrastruktur innen CO2-håndtering som f. eks. ECCSEL, TCM eller annen infrastruktur som er bygget gjennom tidligere prosjekter.


CLIMIT © 2019