Nye rapporter fra IEAGHG

   
Det er kommet flere interessante rapporter fra IEAGHG, blant annet angående økonomiske og forretningsmessige vurderinger for CO2-håndtering ved industri-klustere.
 

2018-01 Enabling the deployment of Industrial CCS Clusters

Målsetting med denne rapporten er å vurdere det økonomiske og forretningsmessige for CO2-håndtering ved industri-klustere. Følgende områder er adressert: Intensivering av CCS for industriprosesser, investering i transport og lagringsinfrastruktur, kommersielle og kontraktmessige forhold mellom fangst, transport og lagringsoperatører. Tekniske og kommersielle risiko samt insentiver er også berørt bl.a. gjennom overordnet kommersiell analyse av fangst, transport og lagring, Definisjon av grensesnittet for hvert steg av CCS-kjeden; Identifisering av type selskaper som kan håndtere de forskjellige stegene.

2018 06 ReUse of Oil and Gas Facilities for CO2 Transport And Storage.pdf

En tidligere studie av IEAGHG (2017-01 Re-Use of Oil & Gas Facilities for CO2 Transport And Storage) konkluderte med at det ville fordelaktig a benytte olje/gassfelt hvor utvinning var avsluttet, både på grunn av redusert risiko og mulig lavere kostnader.  Samtidig har andre studier vist av gjenbruk av eksisterende infrastruktur kan være utfordrende. Denne rapporten har som må å forstå potensialet for gjenbruk, vurdere mulighetene og krav ved gjenbruk av eksisterende olje og gass infrastruktur til CO2 transport og lagring.

2018 03 5th CCS Cost Network 2017 Workshop Proceedings.pdf

Denne rapporten gir en oppsummering og konklusjoner fra CCS Cost Network 2017 workshop som ble arrangert i september 2017 i London, Storbritannia. 

http://documents.ieaghg.org/index.php/s/YKm6B7zikUpPgGA?path=%2F2018

2018 04 Effect on Plant Location on the cost of CO2 Capture.pdf

Veldig ofte snakker man om kostnader ved CO2 håndtering som er spesifikk verdi. Imidlertid vil kostnader være avhengig av regioner hvor dette implementeres.  For mange land kan slik informasjon om variasjonene mellom forskjellige regioner være til hjelp for å lage nasjonale og regionale veikart. På tilsvarende måte kan dette hjelpe industrien i å identifisere marked og mål for hvor teknologien deres kan benyttes. Med bakgrunn i dette har IEAGHG gjennomført en studie som ser på hvordan kostnadene ved CO2 fangst varierer for forskjellige lokasjoner.

 


CLIMIT © 2019