Ny rapport: CLIMIT-demo er et godt klimatiltak

   
Av 41 vurderte støtteordninger, anbefales CLIMIT-demo som et av 13 gode klimatiltak som bør videreføres. CLIMIT er et forskningsprogram i regi av Forskningsrådet og Gassnova SF.
 

- Rapporten fra Menon Economics er en anerkjennelse av vårt arbeid innen teknologiutvikling og spredning av resultater og kompetanse knyttet til CO2-fangst og –lagring i Norge og utlandet, sier Gassnovas CLIMIT-sjef Hans Jørgen Vinje.

I konklusjonen til Menon Economics-rapporten står det:

« Ordningen (CLIMIT-demo) bidrar til videreutvikling av teknologien og muliggjør dermed læring og spredning av kunnskap. Dette øker sannsynligheten for kostnadsreduksjon. En vellykket CO2-håndtering vil gi størst avkastning dersom teknologien implementeres internasjonalt. Uten internasjonal spredning av kunnskapen er dette et dyrt tiltak for å redusere norske utslipp.»

Menons områdegjennomgang vurderte støtteordningene i klimapolitikken for å kartlegge i hvilken grad klimabegrunnede støtteordninger er kostnadseffektive og hensiktsmessig innrettet, og for å anbefale eventuelle forbedringer. Prosjektet ble utført på oppdrag for Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

De har blant annet vurdert støtteordningene til Enova, Innovasjon Norge, Landbruksdirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Kystverket og Miljødirektoratet, tilsvarende totalt 3,3 mrd. kroner i 2016.

Menon Economics har vurdert i hvilken grad ordningene bidrar til å redusere utslippene av klimagasser, og kostnader ved å kutte utslipp målt per tonn CO2. De har også vurdert om ordningene stimulerer til mer innovasjon og nettverksutbygging enn det markedet leverer alene.

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd. CLIMIT omfatter Forskningsrådets støtteordning for forskning og utvikling (FoU-delen), og Gassnovas støtte til utvikling og demonstrasjon (Demo-delen).

Les hele rapporten her

 


CLIMIT © 2019