Industribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie

project-news  
Prosessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering og er innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.

​Samarbeidspartnerne i nyetablerte CO2-hub Nordland var samlet til kickoff-møte i Mo Industripark (MIP) i dag. Jørild Svalestuen fra Gassnova/CLIMIT Demo med blått skjerf. Foto: Tonje Nermark (MIP)

 

Målet er å kartlegge hvordan CO2 fra ulike punktutslipp kan fanges og lagres. Prosjektet bygger videre på en kartlegging i 2017 som påviste at regionen har flere fortrinn som kan muliggjøre CO2-håndtering. Ett av fortrinnene er nærheten mellom ulik industrivirksomhet.

– Gassnova gratulerer Mo Industripark AS og prosjektpartnere med CLIMT-tildelingen. Prosessindustrien vil gjennom dette prosjektet tilegne seg viktig kunnskap om de mest velegnede og kostnadseffektive løsningene for varig fjerning av CO2-utslipp fra deres anlegg, sier Jørild Svalestuen fra CLIMIT.

–  Nordland har verdens grønneste prosessindustri, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. CO2-fangst, utnyttelse og lagring gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark AS.

En fjerdedel av de globale klimagassutslippene kommer i dag fra industrien. I følge FNs klimapanel (IPCC) og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) er det ikke mulig å nå klimamålene uten CO2-fangst og -lagring (CCS). Norsk Industris veikart for prosessindustrien legger også avgjørende vekt på fangst og lagring av CO2 som et nødvendig virkemiddel for å nå Paris-målene


Mange bedrifter samarbeider

Mo Industripark AS er prosjekteier og har i samarbeid med bedriftene drevet frem søknaden basert på et ønske om å adressere klimagassutslippene – i fellesskap. SINTEF har utformet søknaden og er prosjektleder. I tillegg har prosessindustribedriftene, leverandører og kompetansemiljø m.fl. nylig gått sammen i Arctic Cluster Team, en ARENA-klynge som skal skape nye bærekraftige industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. 

Partnerne i prosjektet er Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, SMA Mineral, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik, Olje- og gassklynge Helgeland og Mo Industripark AS.

– Skal vi gjøre produksjonen klimanøytral, er fangst og lagring av CO2 en viktig retning å jobbe videre med, sier styreleder i ACT og konserndirektør Elkem Silicon Materials, Trond Sæterstad .– Samtidig mener vi CO2 kan brukes som råvare til eksempelvis metanolproduksjon eller innsatsfaktor i annen industri. Slik kan vi få ytterligere verdiskapning i regionen.

Tar regjeringens signaler på alvor

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen anbefalt å videreføre arbeidet med transport og lagring av CO2. Prosessindustrien i Nordland tar regjeringens signaler på alvor.

– Prosessindustrien i Nordland ligger langt framme på sirkulær økonomi, vi henter energien vår fra fornybare kilder og vi er verdensledende på klima og miljø. Da er det naturlig at vi også ser på og prøver å utnytte de unike mulighetene for CO2-fangst og lagring som vi har i vår region, uttaler Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen, og en av drivkreftene bak prosjektet.

project-news


CLIMIT © 2019