Havbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havs

CIPR; aker solutions; EOR; project-news Hugo Ryvik
En norsk mulighetsstudie viser at det er mulig å komme raskt i gang med fangst og lagring av CO2 på norsk sokkel ved å injisere CO2 i oljereservoarene for å øke trykket og få opp mer av oljen og gassen, såkalt Enhanced Oil Recovery (EOR).
Havbunnsinstallasjoner for prosessering av CO2 kan bli nøkkelen for å få dette til, ifølge et CLIMIT-støttet prosjekt. Ill: Aker

​​

Havbunnsinstallasjoner som denne kan prosessere CO2, injisere den i oljereservoar og lagre den permanent når oljeutvinningen er ferdig. Ill: Aker Solutions​


 Havbunnsinstallasjoner for prosessering av CO2 kan bli nøkkelen for å få dette til, ifølge et CLIMIT-støttet prosjekt som Aker Solutions har ledet. Partnere i prosjekter er Statoil og Center for Integrated Petroleum Research (CIPR) ved Universitetet i Bergen.

– Utvinningen skal kunne økes med opptil 8-9 prosentenheter ved de beste betingelsene. En typisk verdi for økte utvinningsgrader i offshore oljefelt er antatt å være cirka 7 prosent, sier Pål H. Nøkleby, prosjektleder fra Aker Solutions.

Økt verdiskaping kan gi rask start

Resultatene fra prosjektet indikerer at det er mulig å komme raskt i gang med fangst og lagring av CO2 på norsk sokkel. Dette på grunn av den økte verdiskapingen man får ved å injisere CO2 i oljereservoarene mot slutten av feltenes levetid for å øke trykket og få opp mer av oljen og gassen, såkalt Enhanced Oil Recovery (EOR).

Gevinstene med CO2-basert EOR kan bli store. Denne teknologien er i utstrakt bruk på land, men ennå ikke i kommersiell drift offshore. Oljeselskap over hele verden venter på en løsning som er gjennomførbar offshore både teknisk og økonomisk.

Det kan også bidra til økt norsk verdiskaping gjennom at det utvikles en norsk eksportindustri basert på havbunnsteknologien som blir brukt.​

Tungt, stort og dyrt

EOR til havs har hittil vært regnet som altfor kostbart og komplisert til å kunne gjennomføres.

Dette skyldes først og fremst at det er svært kostbart å bygge konvensjonelle prosesseringsanlegg for CO2 på plattformene, at produksjonen må stoppes i mellom ett og ett og et halvt år mens installasjonen utføres, og at tyngden og omfanget på anlegget blir i største laget for det plattformene kan tåle.

En annen utfordring er at før eller senere vil store mengder av CO2-en som blir injisert komme opp igjen sammen med hydrokarbonene. Gasstrømmen blir da meget stor, og CO2-gass sammen med vann er svært korrosiv, noe prosessanleggene på plattformene ikke er konstruert for.

– I utgangspunktet er det også dårlig logistikk med punktutslipp av CO2 på land og forbrukere av CO2 ute på havet. Fangst av CO2 er en kontinuerlig prosess, mens injisering i oljereservoar vil variere etter behov. Timingen, mengden og måten CO2 injiseres på er svært avgjørende for hvor mye ekstra olje du får opp, sier Nøkleby.

Havbunnsløsning mest lovende

image

Pål H. Nøkleby fra Aker Solutions har tro på at havbunnsteknologi vil bli brukt til økt oljeutvinning til havs. Foto: Aker

I prosjektet er forskjellige løsninger for transport fra land, prosessering, injisering og lagring på norsk sokkel analysert. Konklusjonen er at havbunnsinstallasjoner kan være veien å gå.

– Vi kan dra nytte av den enorme utviklingen som har skjedd innen havbunnsprosessering av olje, gass og vann de siste årene. På Åsgard havbunns gasskompresjon er kompressor og annen teknologi sentrale elementer som også kan brukes til EOR, forteller Nøkleby.

Han peker på at havbunnsanleggene med kompressorer og separatorer for CO2 kan konstrueres og installeres mens produksjonen går for fullt på plattformene, slik at det ikke er nødvendig med driftsstans. Samspillet med over-vann-installasjonene er minimale og produksjonstilgjengeligheten blir større.

Utstyr kan gjenbrukes

Utstyret på havbunnen er modulbasert, og kan heves og gjenbrukes andre steder når det er ferdig med jobben ett sted. Havbunnsløsningene for seperasjon og gasskompresjon er robuste og har strenge krav til testing, kvalitet og materialvalg.

Nærheten til reservoaret, tilgjengelig areal og ubemannet operasjon åpner for store kostnadsbesparelser og betydelig reduksjon i vedlikehold.

Resirkulerer CO2

Et stort poeng er at CO2 som kommer opp igjen med oljen og gassen som produseres kan bli resirkulert ned i reservoaret i stedet for at det slippes ut, og dermed bli permanent lagret under havbunnen når produksjonen er ferdig. Oljereservoaret kan benyttes som permanent lager for CO2 etter at den kommersielle hydrokarbonproduksjonen er avsluttet.

 I og med at det da lagres mye mer CO2 enn det som blir forbrent av oljen som hentes opp, blir karbonfotavtrykket negativt. Resirkuleringen gjør også at behovet for å tilføre mer CO2 er lite.

God forretningsmodell

Transport av CO2 fra land kan gjøres med skip i en tidlig fase, senere med rørledninger når hele verdikjeden er etablert, med store mengder CO2 tilgjengelig i Europa og utbredt bruk av EOR til havs.

Når store rørledninger er på plass, kan den mengden som behøves når injiseringen skal utføres bli hentet ut fra rørnettene.

– Vi har stor tro på at dette er veien å gå, og at det skal la seg gjøre. Det vil kunne skape gode forretningsmodeller for bærekraftig CO2-håndtering i kombinasjon med produksjon av olje og gass.

Konsortier løser problemer

Nøkleby understreker viktigheten av et godt samarbeid med petroleumsbransjen og tilrettelegging av gode, offentlige støtteordninger som CLIMIT, PETROMAKS og DEMO 2000 slik at bransjen kan jobbe sammen i konsortier for å løse problemer.

– Konsortiet som etableres nå, Norsk senter for CCS-forskning (NCCS), er veldig viktig. Støtteordninger får ned risikoen ved utvikling.  Bakteppet for slike løsninger er regjeringens ambisiøse mål om et demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering på norsk sokkel innen 2022.

Utvikler nye prosjekter

Teknologiutvikling og -kvalifisering tar tid. Teknologien må testes først i mindre skala i relevante områder før det blir tatt opp i full skala.

Neste trinn for Aker Solutions, en jobb som pågår nå, er å søke partnere og skape nye prosjekter for å gå videre med detaljstudier og testing.  ​

Faktaark for prosjektet Konseptstudie for kombinasjon av full skala fangst av CO2 med lagring og anvendelse til EOR for Nordsjø oljefelt.​

CIPR; aker solutions; EOR; project-news


CLIMIT © 2017