Workshop om økt oljeutvinning med CO2 (CO2-EOR)

OG21; EOR  
CLIMIT-sekretariatet arrangerte 7. mai en workshop om CO2-EOR sammen med OG21, Olje- og energidepartementets  strategiorgan for olje- og gassektoren.
(OG21 og CLIMIT)

​​

 
​Potensialet for økt oljeutvinning med CO2 har vært utredet av oljeindustri og myndigheter i flere prosjekter siden 2005. Potensialet hevdes å være svært stort, men er også svært krevende å realisere, både pga. mangel på CO2 i tilstrekkelige kvanta og pga. behov for store og kostbare ombygginger på feltene.

De siste årene er det blitt fornyet fokus på teknologien anvendt på land, særlig i Nord-Amerika. CO2-EOR er der en driver for CO2-håndtering i kombinasjon med amerikanernes streben etter økt selvforsyning av olje.  Flere land i Midt-Østen, Kina, Storbritannia og Brasil ser også på hvordan de kan utnytte potensialet for mer oljeutvinning kombinert med CO2-håndtering. Brasil har tatt teknologien offshore gjennom et prosjekt til Petrobras på Lula-feltet.

Forskningsmiljøer bl.a. i USA hevder at teknologien kan raffineres og gjøres vesentlig mer effektiv gjennom en rekke tiltak samlet under overskriften «next generation CO2-EOR».

Håpet om å anvende denne teknologien offshore i Nordsjøen lever videre. På nasjonalt nivå i Storbritannia og Norge er fokus å utvikle teknologien videre i regi av forskningsmiljøer, oljeselskaper og teknologileverandører.

CO2 EOR-workshopen samlet norske forsknings- og teknologimiljøer for å gjøre opp status når det gjelder:

- Hvor er kunnskapsfronten? Hva er de største tekniske barrierene, sett i et forretningsmessig perspektiv, for innføring av CO2 for EOR på norsk sokkel?

- Basert på hva som er identifisert som de største barrierene, hvilke innsatsområder bør prioriteres for fremtidige FoU og teknologiutvikling?

- Identifisere regulatoriske utfordringer og andre «showstoppere» (for eksempel transport over landegrenser, utslipp av formasjonsvann, ansvar for lagret CO2 etter nedstengning av et felt). 

​Møtet samlet 21 deltagere fra forskning og industri.  Representater fra det amerikanske energidepartementet (DOE) var til stede og gav en innledning om situasjonen rundt det videre arbeid med  CO2-EOR i USA.Ytterligere ni  inviterte foredragsholdere innledet til livlig debatt rundt temaene over. Anbefalingene fra møtet vil bli drøftet i OG21 og CLIMIT og vil danne grunnlag for videre satsing på forskning og utvikling innenfor CO2-håndtering og petroleum.  

 ​

OG21; EOR


CLIMIT © 2019