Tydeligere krav til søkerne

  Claude R. Olsen
06. februar 2013

I den nye programplanen for 2013-2020 stiller CLIMIT klare krav til de som skal søke om midler til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering.
 

​​​Spesielt blir det lagt vekt på innovasjon, internasjonalisering og kommunikasjon. Programplanen foreligger nå i en lettfattelig brosjyre med god veiledning til søkerne.​

Last den ned ​her.

Programplanen bygger på CLIMITs strategi og prioriterte satsinger frem til 2020.

‒ Vi har et klart behov for innovative løsninger for å få ned kostnadene i CO2-håndtering. I den sammenhengen er det viktig å styrke det internasjonale samarbeidet for å akselerere utviklingen. Vi appellerer derfor til søkerne om å ha fokus på dette i sine prosjektforslag, sier direktør for teknologi og kompetanse Klaus Schöffel i Gassnova. Han leder CLIMITs sekretariat.

I tillegg legger CLIMIT stor vekt på at prosjektene setter av midler til å kommunisere utad.

‒ Forskning og utvikling av CO2-håndtering er ikke lettfattelig for folk flest, men prosjektene er forpliktet til å formidle faktabasert informasjon om CO2-håndtering. Unntaket er resultater som ikke kan spres av konfidensialitetshensyn, men det er alltid mulig å skrive noe også om denne forskningen, sier Schöffel.

Tre strategiske satsingsområder

Den nye programplanen bygger på CLIMITs strategi for 2012-2020 som har tre satsingsområder:

  1. Nye innovative løsninger som kan gi betydelige kostnadsreduksjoner og økt sikkerhet.
  2. Områder der Norge eller norske aktører har fortrinn relevant for CO2-håndtering.
  3. CO2-håndtering i norsk industri for store CO2-punktkilder.​

Strategien gir retning og klare prioriteringer for hva CLIMIT har ambisjoner om å realisere innen 2016 og i 2020. Programplanen bygger på disse prioriterte satsingene og har et perspektiv fra 2013-2020, med revisjoner annet hvert år.

Fire FoU-områder

Satsingene i strategien er spisset til fire FoU-områder i programplanen:

  • CO2-fangst
  • CO2-transport
  • CO2-lagring
  • Miljø

For hvert av disse områdene har CLIMIT satt opp eksempler på relevante forsknings- og utviklingstemaer, og hva de skal bidra med innen 2016 og 2020.

‒ De relevante temaene er forslag som skal hjelpe søkerne. Vi er selvsagt også åpne for andre temaer, sier Schöffel.

Fangst og lagring vil fortsatt ta mest av støtten fra CLIMIT, slik de gjør i dag. Fangst var mest i fokus de første årene i CLIMIT-programmet, men lagring har vokst de siste årene til samme nivå. Det skyldes ikke minst mulighetene for å lagre store mengder CO2 i Nordsjøen.

Transport er en mer moden teknologi, men fortsatt mangler vi kunnskap om for eksempel hvordan forurensing i CO2-en påvirker transportsystemet eller om fordelingen av CO2-transport på skip og i rørledning.

Miljøfokus har til nå vært på aminutslipp fra fangstanlegg, men CLIMIT vil fremover legge mer vekt på kartlegging av miljøkonsekvenser i hele CO2-verdikjeden og livssy​klusanalyser av bruken av CO2.

CLIMIT programplan 2013-2020

CLIMIT strategi 2012-202​0

​​​

 


CLIMIT © 2019