Storskala CO2-transport i Europa

project-news Hugo Ryvik
18. oktober 2012

CO2 som fanges inn fra kraftproduksjon og industri må transporteres mest mulig sikkert, problemfritt og økonomisk til lagringsstedet.
 

Teknologien er den mest modne delen av CO2-håndtering, men det er fortsatt noen teknologihull viser Gasscos bidrag i et stort europeisk prosjekt.​

Gassco er ett av 21 industriselskaper i Europa som var med i CO2Europipe, et forskningsprogram delfinansiert av EU. Målet var å skaffe kunnskap om storskala CO2-transport i Europa, og komme med anbefalinger om tekniske, juridiske og forretningsmessige muligheter og utfordringer til EU-kommisjonen.

Når du skal sende CO2 gjennom rør over landegrenser og gjennom bakgårder i bygder og byer er det mye som må avklares, blant annet kostnader, lover og regler og avtaler mellom land.

– Du må vite hva du gjør, bevise at det er trygt, og kommunisere dette ut til folk og beslutningstagere, sier seniorrådgiver Svein Gunnar Bekken i Gassnova.

CO2Europipe har bidratt til avklaringene ved å samle tilgjengelig informasjon om stort sett alle aspekter av CO2-transport og lage en helhet ut av det. Programmet ble ferdigstilt i fjor høst. Nå er rapportene fra de 16 arbeidspakkene klare. Alle rapportene fra prosjektet kan nå lastes ned fra co2europipe.eu.

Informasjonspakke

Gassco ledet en CLIMIT-støttet case-studie som tok utgangspunkt i transport av CO2 fra Kårstø, både gjennom rør og med skip. Selskapet deltok også i to andre arbeidspakker som omhandler lover og regler og tekniske aspekter.

– Vi har vært med på å lage en stor informasjonspakke som viser hva det egentlig innebærer å transportere CO2, sier dr. Sigve Apeland, prosjektleder for Gasscos del av CO2Europipe.

snøhvit.jpg
 


 

På Snøhvit-anlegget ligger verdens foreløpig eneste CO2-rørledning til havs. Ill: Statoil

Teknologihull må fylles

Apeland viser til at CO2-transport er den delen av CO2-håndteringen hvor teknologien er lengst modnet. Snøhvit åpnet i 2008 verdens første og eneste CO2-rørledning til havs, hvor CO2 transporteres i en 153 kilometer lang rørledning fra landanlegget på Melkøya ut til feltet. I USA har CO2 blitt transportert i rør over land i over 30 år.

– Likevel har det hittil har det vært mye usikkerhet om hva CO2-transport innebærer, hva kostnadene vil bli, hvor mye rør som behøves, status på teknologien osv., forteller Apeland.

Gassco konkluderer i sin rapport med at både rør og skip kan brukes til transport av CO2. Det er imidlertid nødvendig å fylle ut en del teknologiske hull for å redusere usikkerheter, og dermed også oppnå reduserte kostnader.

For rørtransport ligger utfordringene særlig i korrosjon i rørene på grunn av urenheter i CO2-strømmen, støyreduksjon for trykkreduksjonssystemer, og risikoen for helsefarlige konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren i områder med personell ved planlagte og ikke planlagte utslipp fra CO2-kjeden.

CO2 og vann gir økt korrosjon

Rørtransport kan i stor grad skje med samme type rør som er brukt til gass og olje, men ikke helt uten videre, ifølge Gassco. Først og fremst må virkningene som urenheter i CO2 har på stålrør avklares nærmere.

Vann i CO2-strømmen kan for eksempel påføre rørene kraftig korrosjon i løpet av kort tid. Dette kan bli unngått hvis det blir brukt materialer som står imot slik korrosjon. Problemet er at rørene da vil bli så dyre at det ikke er økonomisk forsvarlig.

En annen løsning er å ha ekstra god kontroll på vann og urenheter i gasstrømmen som kan forsterke den korrosive virkningen.

– Mer testing må til for å komme frem til kostnadsoptimale løsninger, sier Apeland.

Trykkavlasting ved uhell

Kunnskap om hvordan CO2 oppfører seg når den slippes ut i atmosfæren er også mangelfull i dag, ifølge Apeland. Dette er aktuelt hvis noe skjer som gjør det nødvendig å trykkavlaste røret, for eksempel hvis et anker droppes på røret.

Gassco peker i sin rapport også på at simuleringsmodeller som i dag brukes for å dimensjonere rørene må videreutvikles.

Bedre lossesystemer må til

lossing til havs.jpg
 


Gassco mener at det må konstrueres bedre løsninger for lossing av CO2 til havs. Ill: SBM Offshore


Transport av CO2 i flytende form med skip har pågått i liten skala i matindustrien i snart 20 år. Teknologi for oppskalering til store skip blir av Gassco ansett for å være tilgjengelig. Hovedutfordringen er å konstruere en god teknisk løsning for lossing av CO2 til havs. Eksisterende teknologi kan benyttes, men videreutvikling og testing må til.

Gassco anbefaler en kvalifiseringsprosess for teknologi, for eksempel i et demonstrasjonsprosjekt, for å demonstrere en pålitelig løsning.

Beregnet transportkostnadene

transport kart.jpg
 


CO2-transport fra Kårstø er et av case-studiene i det europeiske prosjektet. Ill: Gassco

I Kårstø-studiene beregnet Gassco kostnadene for transport av CO2 til mellom 14 og 28 euro per tonn. Skip er mest lønnsomt for lavere volumer og langes strekninger, og rør er mest lønnsomt for større volumer og kortere strekninger. Store volumer gir lavere enhetskostnad.

kostnader transport graf.jpg
 


Figuren viser kostnadene for transport av CO2 med skip eller rør basert på mengde og avstand. Ill: Gassco

Norge ligger langt framme

Gasscos erfaring er at Norge har kommet langt i forhold til andre land som var med i CO2Europipe-konsortiet, og at de har bidratt til viktig kunnskapsoverføring.

– Vi har jobbet mye med fullskala prosjektering og engineering over lang tid. Disse erfaringene har vi tatt med inn i prosjektet, forteller Apeland.

FAKTA OM PROSJEKTET

Tittel: 194167 – Towards a transport infrastructure for large-scale CCS in Europe ("CO2​​​Europipe") 


Varighet: 2009–2012
 

Budsjett for Gasscos delpakker i prosjektet: 1,1 millioner kroner
 

Partnere: Gassco

​​​

project-news


CLIMIT © 2019