Rapport til Energi21 - Innsatsgruppe for CO2-håndtering

   
13.01.2011

CLIMITs programstyret leverte i slutten av desember en rapport til Energi21 vedrørende Innsatsgruppe for CO2-håndtering sine anbefalinger for videre FoUoD satsing innen CO2‐håndtering.
 

Energi21 er ansvarlig for å gi anbefalinger til Olje- og energidepartementet vedrørende utvikling av en nasjonal strategi for forskning, utvikling og demonstrasjon av ny miljøvennlig energiteknologi for det 21. århundret. Energi21 arbeider med en revisjon av den strategien som ble utarbeidet i 2008. En anbefaling skal ​etter planen være klar juni 2011. I denne revisjonen skal CO2‐håndtering inkluderes som et satsingsområde.

CO2‐håndtering er i en særstilling i energipolitisk sammenheng, da det primært er et tiltak for å redusere utslippene fra forbrenning av fossile brensler. CO2‐håndtering reduserer virkningsgraden i de prosesser der den anvendes, men gjør det mulig å fortsette bruken av fossile brensler i en overgangsfase mot et lavkarbon energisystem.

Rapporten peker på de viktigste resultatene som kan oppnås ved en betydelig norsk satsing på CO2‐håndtering. ​

Disse omfatter:

  • Redusert utslipp av CO2 til atmosfæren
  • Kraftproduksjon
  • Verdisikring nasjonalt
  • Verdiskaping 

Kommersialisering av CO2‐håndtering vil kreve en rekke tiltak innen kraftproduksjon og industri, og det anbefales at følgende overordnede tiltak/strategier implementeres i Energi21.

Disse omfatter:

  • Langsiktig og bred FoUoD satsing
  • Bygging av fullskala demonstrasjonsanlegg og utvikling av infrastruktur for CO2‐håndtering på sokkelen

​​​

 


CLIMIT © 2019