Ny strategi og programplan i CLIMIT

   
11. desember 2012

CLIMIT skal bidra til utvikling av teknologi for CO2‐håndtering som har et potensial for internasjonal utbredelse.
 

Dette forutsetter at vi får et fungerende marked for slik teknologi på sikt, og at industrien investerer i utvikling og anvendelse av teknologien. ​Hvorvidt CLIMIT når sine mål avhenger av hvordan forskningsmiljøene og industrien satser på CO2‐håndtering.​​

CLIMIT sikter mot nasjonale aktører med potensial innenfor CO2-håndtering og prioriterer derfor prosjekter innenfor tre strategiske satsingsområder:

  • Nye innovative løsninger som kan gi betydelige kostnadsreduksjoner og økt sikkerhet.
  • Områder der Norge eller norske aktører har fortrinn som er relevante for CO2-håndtering.
  • CO2-håndtering i norsk industri for store CO2-punktkilder.

Schöffel.jpg‒ Prosjekter innenfor disse satsingsområdene vil bli prioritert, sier Klaus Schöffel, direktør Teknologi og Kompetanse i Gassnova og leder for CLIMITs sekretariat.

For å utvikle programmets teknologiske ambisjoner, har sekretariatet jobbet med å kartlegge hvilke behov og muligheter forsknings- og industriaktørene har.

‒ Vi ser etter hvor aktørene har størst mulighet til å lykkes med å realisere ambisjonene i CLIMIT. Ett eksempel er olje- og gassindustrien som allerede har lang erfaring med bygging og drift av infrastruktur og lagring. Ett annet er norske forskningsmiljøer som har bygd opp internasjonalt ledende kompetanse og god infrastruktur, blant annet TCM, sier Schöffel.

Realisering av de teknologiske ambisjonene i CLIMIT krever nye innovative løsninger. I dag ivaretas uttesting av førstegenerasjonsteknologi på CO2 teknologisenter Mongstad, slik at CLIMIT i større grad kan fokusere på utvikling av annen og tredje generasjonsteknologi.

Basert på CLIMITs strategi er det utarbeidet en ny programplan som vil bli publisert på slutten av 2012, og trer i kraft fra nyttår. Den formelle lanseringen blir under CLIMIT-dagene 25.- 26. februar. Budsjettet for 2013 er på samme nivå som i 2012, dvs. rundt 180 millioner kroner.

Programplanen vil bli publisert på slutten av 2012 og trer i kraft fra nyttår. Den formelle lanseringen blir under CLIMIT-dagene 25.- 26. februar. Budsjettet for 2013 er på samme nivå som i 2012, dvs. rundt 180 millioner kroner.

Noen av høydepunktene i 2012

Åpningen av TCM i mai i år var en milepæl for utviklingen av CO2-håndtering. Det store anlegget er en viktig læringsarena for både industrien og forskningsmiljøene.

CLIMIT har merket økt interesse for forskning, utvikling og demonstrasjon i form av flere søknader enn tidligere. CLIMIT-FoU har i høst fått et stort antall søknader, langt over det som er mulig å tildele midler til. Det har også vært en veldig god vekst i søknader til CLIMIT-Demo som har tildelt det dobbelte i år sammenlignet med 2011. De mange spennende prosjektene dekker både industriutslipp og kraftproduksjon.

‒ Økningen i antall nye prosjekter viser en veldig positiv utvikling. Konkurranse om midlene medfører en spissing av prosjektene, og økt kvalitet. Jeg savner imidlertid demonstrasjonsprosjekter som er nærmere kommersialiseringsfasen. Vi ser at markedet for CO2-håndtering ikke har utviklet seg som antatt og at industrien er mindre villig til å påta seg en stor finansiell risiko i prosjektfinansiering. Vi vurderer derfor muligheter for å tilpasse programmet bedre til den reelle markedssituasjonen, sier Klaus Schöffel.

CLIMIT er en viktig bidragsyter til å øke kompetansen i Norge. Interessen for forskning og utvikling er høy med 33 søknader om støtte til kompetanseprosjekter (KPN) og forskerprosjekter (FP) til CLIMIT-FoU i 2012. De mange doktorgradsstipendiatene vil styrke forskningsmiljøene og industrien. I 2012 finansierer CLIMI rundt 40 doktorgradskandidater.

Internasjonalisering og internasjonalt samarbeid står høyt på agendaen i CLIMIT. I 2012 er det blant annet arrangert workshoper i Skottland og Tyskland om lagring som har resultert i samarbeidsprosjekter. ​

​​​

 


CLIMIT © 2019