Ny rapport fra ZEP: CO2-håndtering vil bli konkurransedyktig

  Aage Stangeland
01.08.2011
En ny rapport fra EUs ekspertforum på CO2-håndtering, ZEP, konkluderer med at etter 2020 vil fangst og lagring av CO2 bli konkurransedyktig med andre lav-karbonteknologier.
 

CO2-håndtering er en sentral teknologi for å nå målet om en global oppvarming på maksimum 2ºC. Ifølge det internasjonale energibyrået, IEA, vil CO2-håndtering kunne stå for nærmere 20 prosent av nødvendig global utslippskutt innen 2050.

For å realisere dette utslippspotensialet er det behov for å etablere et referansepunkt for kostnader knyttet til CO2-håndtering. Industri, forskere, akademia og miljøvernorganisasjoner som er med i EUs ekspertforum Zero Emissions Platform, ZEP, har derfor gjennomført en unik kostnadsestimering basert på kostnadsdata fra sine medlemmer. Målet har vært å estimere kostnadene for en komplett CO2-håndteringskjede i en tidlig kommersiell fase etter 2020.

Resultatet er tre rapporter som beskriver kostnad for henholdsvis fangst, transport og lagring av CO2, samt en fjerde rapport som gir kostnad for komplette verdikjeder for CO2-håndtering. Kostnadsstudiene vil bli oppdatert annethvert år fremover.

Hovedfunn

 • ZEP's studie indikerer at CO2-håndtering er i rute for å bli en av flere nøkkelteknologier for å bekjempe global oppvarming. Studien viser at i en tidlig kommersiell fase vil kostnader for kraftproduksjon i kull- og gasskraftverk med CO2-håndtering tilsvarer 70-90 euro/MWh (55-70 øre/kWh) for kullkraftverk og 70-120 euro/MWh (55-95 øre/kWh) for gasskraftverk.
 • Studien omfatter første generasjons fangstteknologier inne post-, pre-combustion og oxyfuel CO2-fangst. Studien viser at alle disse tre teknologiretningene kan bli konkurransedyktige.
 • Etablering at større nettverk for transport av CO2 vil gi kostnadsbesparelser, og tidlig planlegging av transportinfrastruktur er et viktig suksesskriterium.
 • Studien inneholder en unik analyse av kostnader for lagring av CO2. Generelle trekk er at lagring er billigere onshore enn offshore. Tomme olje- og gassfelt er et billigere lagringsalternativ enn akvifere. Få men store lagringsreservoarer vil bli billigere enn mange små lagringsreservoar. Høy injektivitet vil bety billigere lagring enn reservoir med lav injektivitet. Det er stor variasjon I lagringskostnader, og dyreste alternative vil bli 10 ganger dyrere enn billigste alternative. Det er stor finansiell risiko knyttet til investering i CO2-lagring, og det er derfor nødvendig med finansielle
  mekanismer som sikrer investeringer som kan realisere det store lagringspotensialet i akvifere.
 • Tiltakskostnaden for CO2-håndtering (CO2 avoidance cost) i en tidlig kommersiell fase vil ligge på i underkant av 40 euro/tonn CO2 for kullkraftverk med CO2-håndtering. For gasskraftverk er tilsvarende kostnad på rundt 90 euro/tonn CO2.
 • Hovedinsentivet for kommersialisering av CO2-håndtering ligger i kvoteprisen for CO2. Pris for utslipp av CO2 på kvotemarkedet (EU ETS) må være høy nok for å sikre nødvendige investeringer i CO2-håndtering. Eksisterende estimater for utvikling i kvotepris tilsier at kvoteprisen vil bli for lav i en tidlig kommersiell fase etter 2020. Det vil derfor være behov for ytterliggere rammebetingelser i en tidlig kommersiell fase.


  Rapportene kan lastes ned fra linken nedenfor: http://www.zeroemissionsplatform.eu/library/publication/165-zep-cost-report-summary.html

   ​

  ​​​

  ​ZEP,EU
 


CLIMIT © 2019