Klimakur 2020 ser stort potensial i industrien

Klimakur  
17.02.2010
Norsk industri kan kutte klimagassutslippene med opp mot 3,3 millioner tonn i 2020 med fangst og lagring av CO2. Kostnadene er vurdert til å ligge mellom 1000 og 1700 kroner per tonn CO2 ifølge Klimakur 2020.
 

Klimakur 2020 som ble lagt frem 17. februar, presenterer 160 tiltak på ulike sektorer som til sammen skal kunne redusere Norges utslipp av CO2 med 22 millioner tonn i 2020. Kostnadene varerier voldsomt, fra de som gir samfunnsøkonomisk gevinst på 3000 kroner per tonn til de som koster over 3000 kroner per tonn.

Blant de mange forslagene er flere knyttet til CLIMITs forskningsområder. CCS ved gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø er ikke tatt med i potensialet siden disse to tiltakene allerede er lagt inn i referansebanen for norske utslipp som vil ende på 59 millioner tonn CO2 i 2020 dersom vi ikke gjøre mer enn allerede vedtatte tiltak og virkemidler.

Potensialet for industrien på fastlandet er ifølge Klimakur opp mot 3,3 millioner tonn CO2-ekvivaletner i 2020. Utrederne understreker at det totale reduksjonspotensialet for industrien er usikkert. Kostnadene vil være lavest der infrastruktur for transport av CO2 kan deles av flere.

Tre i Grenland

Klimakur 2020 trekker frem bedriftene Yara Porsgrunn, Ineos og Norcem Brevik som eksempel. Dersom det innføres karbonfangst og -lagring ved disse tre bedriftene innen 2020 kan utslippene reduseres med 1,5 millioner CO2-ekvivalenter. Kostnadene vil ligge mellom 1000 og 1400 kroner per tonn CO2.

Valg av virkemidler vil ha stor betydning for hvor stor utslippsreduksjon som kan oppnås og til hvilken kostnad, både i kroner og med hensyn til andre konsekvenser som for eksempel utflytting av industri. Klimakur 2020 peker derfor på opprettelse av klimafond og frivillige avtaler med industrien som virkemidler som reduserer faren for industriutflytting.

Klimakur 2020 har sett på kostnadene for utslippsreduksjoner på Melkøya og deler av anleggene på Kårstø og Mongstad og har beregnet at tiltakskostnadene for et førstegenerasjons fullskalaanlegg er 1300-2250 kroner per tonn CO2.

Det er behov for mer forskning og økt kompetanse ifølge Klimakur 2020: "Et virkemiddel kan derfor være å sette i verk/styrke flere FoU-prosjekter som kan bidra til mer effektiv og dermed mindre kostnadskrevende implementering av ny utslippseffektiv teknologi."

Teknologiutvikling en forutsetning

Dersom de nasjonale målene om å kutte norske utslipp av klimagasser med 15-17 millioner tonn i 2020 skal bli oppfylt, trengs en omfattende utvikling av ny teknologi og omstilling i bruk av eksisterende teknologi. Det kom frem under seminaret der direktør Ellen Hambro i Klima og forurensingsdirektoratet overrakte Klimakur 2020-rapporten til miljøvernminister Erik Solheim.

- Vi klarer ikke å løse klimautfordringene uten dramatiske teknologiske endringer sa Solheim, som kalte Klimakur 2020 et kvantesprang fremover for norsk miljøpolitikk. Utredningene er nå åpne for høringsinnspill før regjeringen lager sin nye klimamelding.

Direktør Ellen Hambro understreket at det haster med å komme i gang.

- Flere av tiltakene forutsetter raske beslutninger for å oppnå de beregnede utslippskuttene i 2020, sa hun.

5-10 milliarder i året

Siden 3 millioner tonn av målet om 15-17 millioner tonn i kutt i 2020 er opptak i skog, skal det norske samfunnet redusere med 12-14 millioner tonn. Klimakurs makrogruppe har kommet frem til at kostnadene for å kutte med 12 millioner tonn CO2 i 2020 vil være mellom 5 og 10 milliarder kroner, avhengig av om byrdene deles gjennom en lik avgift på alle utslipp eller om den blir politisk styrt slik at industrien som er underlagt EUs kvotesystem unntas.


Utredningene kan lastes ned fra klimakur.no

​​​

Klimakur


CLIMIT © 2019