Fokus på å forbedre støttemuligheter for industrien i 2015

status; idestudiemidler; Fell Claude R. Olsen
Idéstudiemidlene har virket. Flere industribedrifter fortsetter å utvikle ny teknologi for CO2-håndtering i egen regi støttet av CLIMIT-Demo.
CLIMIT støtter forskning på fangst, lagring og transport av CO2 (CCS)
Arkivfoto

Da fullskala CO2-fangstanlegg på Mongstad ble skrinlagt høsten 2013, fryktet CLIMIT-styret at industrien ville trekke seg tilbake og at det ville komme betydelig lavere antall prosjektsøknader til CLIMIT-Demo.

For å motvirke dette etablerte CLIMIT en ny ordning med idéstudiemidler.

(Hans Jörg Fell fra Gassnova)

– EUs nye retningslinjer for FoU og demonstrasjon gjør at vi kan øke støtteintensiteten i industriprosjekter, sier Hans Jörg Fell i Gassnova. 

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen​

– Det ga gode resultater. Vi ser at idéstudiemidlene er et viktig bidrag til at aktørene kommer frem til gode prosjektsøknader, i et tilfelle har midlene også resultert i en patentsøknad. I 2014 har vi fått inn flere gode prosjektsøknader og mange har fått støtte. For CLIMIT-Demo ser det faktisk ganske bra ut, sier Hans Jörg Fell, teknologidirektør i Gassnova og sekretariatsleder for CLIMIT.​

Industrien ikke så ivrige på forskning

Industriens interesse for CO2-håndtering er likevel klart lavere nå enn for få år siden. I CLIMIT-FoU finansieres både Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og Forskerprosjekter (FP). KPN forutsetter at industrien bidrar med 20 prosent av finansieringen, og tidligere år har det alltid vært bra med KPN-søknader i utlysninger. Men nå blir det stadig vanskeligere å få med industrien på FoU-prosjekter. Resultatet er at forskningsaktørene i langt større grad enn før orienterer seg om FP-søknader hvor industrideltagelse ikke er påkrevd.

– Industrien teller på knappene og er mye vanskeligere å motivere til langsiktig satsing. Det er altså et broket bilde, men fortsatt noen aktører som er villige til å satse tungt, sier Fell.

Han fremhever spesielt prosjektet der Reinertsen samarbeider med SINTEF om utprøving av membranteknologi for å fange CO2, utviklet over flere år ved SINTEF.​

Industrien får økt støtteandel

Dagens regler for hvor mye det offentlige kan gi i støtte til en industribedrift har ikke tilstrekkelige industrien. 

- Nye retningslinjer i EU for støtteintensitet til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter i industrien gjør det mulig for CLIMIT å øke andelen. Vi er i gang med å forberede en renotifisering som er i tråd med EUs nye retningslinjer for FoU og demonstrasjon. De øker støtteintensiteten og åpner for å støtte infrastruktur, sier Fell.​

CO2 blir tatt i bruk

Internasjonalt skjer det en vridning fra CO2-håndtering som et rent klimatiltak der CO2 skal fanges og lagres, til et forretningsområde der CO2 blir en vare som noen vil kjøpe. Mest aktuelt kommersielt er bruk av CO2 til økt olje- og gassutvinning (EOR og EGR). Særlig i Nord-Amerika er det et marked for kombinasjonen av CO2-fangst og økt oljeproduksjon.​

Mer internasjonalt sa​marbeid

CLIMITs strategi om mer internasjonalt samarbeid har ført til styrket samarbeid med USA, Storbritannia og Nederland.

Nederland er interessant både på grunn av ROAD-prosjektet i Rotterdam, og på grunn av viljen til å se på nye anvendelsesområder for CO2-en. Lander har allerede et fungerende marked for CO2 som brukes i de mange veksthusene.

Norge og Nederland arbeider dessuten for en felles satsing mellom CLIMIT og det tilsvarende nederlandske programmet CATO.​​

– Vi er optimistiske for å få til en ordning som kan styrke samarbeidet og utnytte synergiene mellom landene, sier Fell.

CLIMIT jobber også for å få til et såkalt ERA NET Cofund innen CO2-håndtering. Dette er et nytt instrument lansert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020, EUs program for forskning, utvikling og innovasjon.

I et ERA NET Cofund går flere europeiske land sammen om en fellesutlysning der Europakommisjonen bidrar med tilleggsfinansiering. Dette er et prioritert satsingsområde for CLIMIT som forhåpentligvis vil bidra til styrket internasjonalt samarbeid på den europeiske arena.

Ti år i 2015

CLIMIT-programmet feirer ti år i 2015 med et budsjett på samme nivå som i 2014. ​

CLIMIT vil fortsette sitt "lavterskeltilbud" om idéstudiemidler. Programmet vil også intensivere arbeidet med å skape synergier av forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-teknologi med andre land, spesielt med Europa og USA. Her kan TCM bli et viktig testanlegg. I Europa blir Horisont 2020 og ERA-NET Cofund viktige, noe som er i tråd med regjeringens CO2-strategi.

Jubileet vil bli feiret på CLIMIT SUMMIT i februar der olje- og energiminister Tord Lien vil delta sammen med representanter for det amerikanske energidepartementet (DOE), og en rekke forsknings- og næringslivsrepresentanter.

status; idestudiemidler; Fell


CLIMIT © 2019