Første tildeling av utviklingsmidler for å fange CO2 fra industriutslipp

   
20.12.2010
Programstyret til CLIMIT-programmet har nå innvilget det første prosjektet innenfor industriutslipp. – Ved å trekke inn CO2-fangst i industrien vil leverandørene se et større marked og dette vil igjen øke interessen for CO2-håndtering
 

​For å utvikle ny teknologi, er vi helt avhengig av å få inn tunge industriaktører, så dette er en viktig milepæl, sier leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirektør Klaus Schöffel i Gassnova SF.

− Industriutslipp har veldig mange fellestrekk med utslipp fra kraftproduksjon fra gass og spesielt fra kull. Etter at CO2 er fanget, foregår transport og lagring likt, uansett CO2-kilde. Transport og lagring av CO2 er kildenøytrale, sier Schöffel.

Norge har behov for flere større industrielle aktører for å løfte teknologier til kommersiell anvendelse. Flere norske industrianlegg har utslipp på en halv til halvannen million tonn CO2 i året. Det vil derfor være et økende marked i Norge for slik teknologi. Utvidelsen av mandatet til CLIMIT til også å gjelde industriutslipp, ble ESA-notifisert (godkjent) høsten 2010. Det er en klar forventning til at denne utvidelsen vil bidra til å løfte fram effektive teknologier som kan anvendes på ulike industrielle kilder og dermed også bidra til en mer positiv markedsutvikling. Vi ønsker Norcem og morselskapet HeidelbergCement lykke til med arbeidet og velkommen som en CO2-aktør.

Prosjektet CO2 capture test facility at Norcem's cement plant in Brevik skal utrede beslutningsunderlaget for investering i et testanlegg for "post-combustion" CO2-fangst. Anleggene skal ligge hos Norcem i Brevik. Sementproduksjon står for store CO2-utslipp og Norcem og dets eier HeidelbergCement Group vil sammen med organisasjonen European Cement Research Academy (ECRA) starte med å teste ut CO2-fangst teknologier som kan være relevante for sementindustrien. Dette prosjektet inngår i deres felles strategi om å fastlegge et beslutningsgrunnlag for valg av CO2-fangst teknologi. Prosjektet inkluderer prosjektmodning fram til en investeringsbeslutning for et testanlegg for post-combustion CO2-fangst. Anlegget vil bestå av fra 1 til 3 testrigger, hver med en kapasitet på 10 000 tonn CO2 per år som opereres i parallell.

Internasjonalt har IEA beregnet at ca halvparten av alle CO2-håndteringsprosjektene i
2020 bør være fra andre industrielle utslippskilder enn kull- og gasskraftverk. Det er et klart behov for å prøve ut CO2-fangst fra flere ulike industrielle kilder, spesielt knyttet til annerledes røykgassammensetning. Prosjektet vil derfor kunne utvikles til å bli et attraktivt testsenter i Norge for både sementindustrien og leverandører av CO2-fangstanlegg, sier Klaus Schöffel.

Fakta om CLIMIT-programmet

Målsettingen for CLIMIT-programmet er: Akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

CLIMIT-programmets fokus er nå mot satsingsområder der Norge har spesielle forutsetninger for å kunne gi et signifikant bidrag. Følgende målsettinger for satsingen gjennom CLIMIT-programmet gjelder:

  • Langsiktig og bredt anlagt støtte til forskning og utvikling innen programmets satsingsområder.
  • Bidra til pilotering og demonstrasjon av kjent teknologi frem mot 2015. Denne teknologien vil danne basis for de første fullskala demoanleggene som vil bygges i 2015-20.
  • Stimulere til utvikling av nye og mer banebrytende teknologier som kan støttes i pilot- og demonstrasjonsprosjekter etter 2015.
  • Bidra til kommersialisering av ny og banebrytende teknologi i perioden etter 2015-20.

    Norcem, HeidelbergCement Group

    Norcem AS utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen i Norge. Selskapet har ca 500 ansatte og inngår i sement- og byggevarekonsernet HeidelbergCement. Norcem AS er den eneste produsenten av sement i Norge, og har lang erfaring som internasjonal sementleverandør. Norcem opererer med to fabrikker i Norge, en i Brevik og en i Kjøpsvik, som er blant de mest moderne i Europa også når det gjelder energieffektivisering og utslipp.

     
 


CLIMIT © 2019