Europeisk samarbeid om forskning

ERA-Net; horisont 2020  
Et tettere europeisk samarbeid om forskning innen CO2-håndtering planlegges gjennom satsingen ERA NET Cofund CCS.
Anlegg for CO"-håndtering (CCS)
Ill: Bellona/Prosjektlab

​​

For å lykkes med å kommersialisere teknologi for CO2-håndtering må det gjennomføres omfattende FoU i parallell med bygging av pilot- og demonstrasjonsanlegg. Internasjonalt samarbeid vil her være helt avgjørende

Europakommisjon har lansert ordningen ERA NET Cofund. Dette konseptet innebærer at flere europeiske land samarbeider om fellesutlysninger innen FoU og demonstrasjon. Europakommisjonen åpner for å bidra med tilleggsfinansiering.

Samarbeid gir merverdi

Norge har sammen med Tyskland tatt en ledende rolle for å etablere et ERA NET Cofund innen CO2-håndtering. Forskningsrådet og Gassnova jobber sammen om å stable dette på beina.

- Vi håper å få med alle europeiske land med store aktiviteter innen CO2-håndtering. Det vil gi betydelige merverdier og gjøre forskningen mer effektiv, sier Aage Stangeland, spesialrådgiver i Forskningsrådet

Konseptet som nå er under utarbeidelse, har fått navnet Cofund CCS. For øyeblikket pågår en omfattende dialog med andre europeiske land for å få etablert en plattform for samarbeidet.

Stor fellesutlysning

Aage Stangeland 268.jpg 

Spesialrådgiver Aage Stangeland håper å få etablert europeisk samarbeid om CO2-håndtering gjennom satsingen på Cofund CCS. Foto: Forskningsrådet.

Målet er å få med mellom fem og ti land som samlet sett bidrar med 30-40 millioner euro. En søknad vil deretter bli sendt til Horisont 2020 hvor det er en søknadsfrist i mai 2015 om ERA NET Cofund. Dersom søknaden innvilges støtte vil Europakommisjonen bidra med tilleggsfinansiering tilsvarende 50 prosent av landenes bidrag.

Dersom Cofund CCS lar seg realisere med støtte fra Europakommisjonen vil den få en pott på 45-60 millioner euro. Det aller meste vil bli allokert til en stor felles utlysning som vil bli publisert i slutten av 2015.

Forskningsmiljøer fra alle deltagende land vil kunne søke om støtte til prosjekter.

Prioriterte tema for utlysningen er ikke bestemt. Dette er noe Forskningsrådet og Gassnova nå diskuterer med andre land.

- Målsetningen med en slik utlysning vil være å bidra til akselerert kommersialisering av teknologi for CO2-håndtering. Det betyr at vi ønsker FoU-prosjekter med et betydelig element av innovasjon og pilotaktiviteter, påpeker Stangeland       

Flere er allerede med

Det er foreløpig 12 land som har vist interesse for deltagelse i Cofund CCS: Norge, Tyskland, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Polen, Romania,  Spania, Storbritannia og Sveits.

Norge, Tyskland, Italia og Romania har sagt seg villig til å delta i Cofund CCS. Sveits er svært nær ved å gi sin tilslutning til deltagelse. Nederland og Storbritannia er svært interessert, men deltagelse fra disse to landene er avhengige av nasjonale politiske prosesser om budsjett og prioriteringer. Deltagelse fra de andre landene er mulig, men foreløpig usikkert.

Stor mulighet

CLIMIT-administrasjonen vil komme tilbake med oppdatert informasjon senere i år, men det er viktig at forskningsmiljøene allerede nå er informert om at en stor europeisk fellesutlysning kan komme mot slutten av 2015.

For forskningsaktørene kan dette bety en unik mulighet for økt internasjonalt samarbeid gjennom store prosjekter innen FoU, innovasjon og pilotering.

Denne høsten blir viktig for skjebnen til Cofund CCS. Alle land som ønsker å delta må bekrefte både deltagelse og pengebeløp. Slike prosesser er alltid krevende. I tillegg vil landene måtte bli enige om tematiske prioriteringer, og dessuten skrive en god søknad til Horisont 2020.

- Det blir en krevende prosess, men vi har stort tro på å lykkes med Cofund CCS, avslutter Stangeland.

​ 

ERA-Net; horisont 2020


CLIMIT © 2019