EU strammer inn kvotene for kraftverk og industri

   
11.01.2011
EU innfører et nytt kvotehandelsdirektiv (ETS) som kraftig vil redusere tildeling av gratiskvoter. Målet er å få opp kvoteprisen og redusere CO2-utslippene.
 

​Til nå har kraftselskapene og energiintensiv industri sluppet billig unna. I Kyoto-avtaleperioden 2008-2012 har de fått 80 prosent av utslippskvotene gratis og bare kjøpt de siste 20 prosentene. Fra 1. januar2013 må kraftselskapene i Europa kjøpe alle sine utslippskvoter, Samtidig utvides kvoteordningen til også å gjelde luftfart og CO2-håndtering. Det eneste unntaket blir energiintensiv industri som konkurrerer på et internasjonalt marked. Disse bedriftene vil få en lang overgangsordning til 2027.

Bortfallet av gratiskvoter kombinert med færre utslippskvoter totalt gjør at analytikerne antyder en kvotepris på 30-45 euro per tonn i 2020. I dag er kvoteprisen rundt 15 euro for å slippe ut et tonn CO2. Det er alt for lite for at de skal lønne seg å bygge ut CO2-fangst, som i dg koster over 80-90 euro per tonn..

– Kvoteprisen er lagt opp til å være utløseren for at CO2-fangst rulles ut på bred basis i EU. Det nye direktivet vil få stor innflytelse på prisnivået, sa Paal Frisvold, styreformann i Bellona Europa, på seminaret om CO2-håndtering under Kursdagene i Trondheim i første uke av januar.

Vil hindre karbonlekkasje

EU-landene vil hindre at bedrifter flytter til andre deler av verden med mindre strenge klimakrav. Det nye kvotehandelsdirektivet deler europeisk industri i to kategorier, de energiintensive og de øvrige. De som er energiintensive og konkurranseutsatte får en gradvis overgang, fra 80 prosent gratiskvoter i 2013 til null prosent i 2027.

I tillegg har EU luftet et ris bak speilet dersom det ikke blir noen global avtale om utslipp av klimagasser. Da vurderer EU å innføre en "klimatoll".

Dersom du for eksempel importerer en bil fra et land som ikke har noe klimaregime til EU, må du betale antall kvoter som produksjonen av bilen representerer. Men dersom bilen produseres i Europa og eksporteres til land uten klimatiltak vil produsenten få verdien av kvotene tilbake. Dette skal sikre at europeisk bilindustri får samme konkurransevilkår som industrien i andre deler av verden.

EUs direktiv om geologisk lagring av CO2

Det andre viktige nye direktivet dreier seg om lagring av CO2.

Direktivet dekker viktige områder som

 • CO2-renhet
 • Finansiell sikkerhet for betaling av overvåking.
 • Overføring av juridisk ansvar for lagringsstedet til staten
 • Adgang for tredjepart til transport og lagring
 • System for faste og uanmeldte inspeksjoner
 • Nye kraftverk må utrede og legge til rette for innføring av CO2-håndtering
 • Ingen CO2-utslippsgrense (EPS), men skal revideres innen 2015

  – Alle aktørene sier at dersom de skal investere i prosjekter for å lagre CO2, må det bli lovlig. Derfor er dette direktivet så viktig, sier Frisvold.

  Kommisjonen har ikke satt krav til CO2-fangst og -lagring fra en bestemt dato. Målet er at kvoteprisen skal styre utbyggingen. Uansett er planen at direktivet skal revideres i 2015.

  Begge disse direktivene gjelder også for Norge.​

 

​​​

​EU, Frisvold, EPS​

 


CLIMIT © 2019