Degradering av aminer

project-news CLIMIT
Universitetet i Oslo har gjennom ADA-prosjektene (Atmospheric Degradation of Amines) undersøkt hvordan små utslipp av aminer og aminrester som følger med den rensede røyken ut av et aminbasert CO2-fangstanlegg, kan degradere i atmosfæren.

​​

 

​Publisert: 11. juni 2011​

Dette er viktig da det blant mulige degraderingsprodukter pekes på stoffgruppene nitraminer og nitrosaminer, hvor den siste er kjent for å være kreftfremkallende. 

ADA-prosjektene har undersøk hvordan utslipp av aminet monoetanolamin (MEA) samt utslipp av mulige nedbrytningsprodukter fra MEA i selve CO2-fangstanlegget, degraderer i atmosfæren. Hoveddelen av undersøkelsene er foretatt i forsøksanlegget EUPHORE i Valencia som har to 200 m3 teflonkammer og hvor degraderingen kan undersøkes under atmosfærelignende forhold. Det er foretatt detaljerte løpende målinger av degradering, dannelse av nye produkter og levetid av disse. Det er målt stoffer ved meget lave konsentrasjoner og målingene er også kontrollert ved hjelp av mer tradisjonell teknikk hvor uttatte prøver etterfølgende er analysert i laboratorier i Norge og Danmark.

EUPHORE.gif
 

EUPHORE-teamet mars 2010. F.v: Tomas Mikoviny, Mattias Hallquist, Claus Jørgen Nielsen, Armin Wisthaler, Barbara D'Anna og Monica Moreno Vazquez.

I ADA 2009 ble aminet monoetanolamin (MEA) undersøkt og det ble konstatert at MEA ikke danner nitrosamin i atmosfæren. Det kan imidlertid dannes en liten mengde nitramin. Stoffets innvirkning på helse er antatt å være vesentlig mindre enn nitrosaminer, men dette må verifiseres.

I ADA 2010 ble en gruppe enklere aminer; metyl-, dimetyl- og trimetylamin, undersøkt. Bortsett fra metylamin som kun degraderte til nitramin, ble det påvist at dimetyl- og trimetylamin kunne degradere til både nitrosamin og nitramin i atmosfæren. Det skal her bemerkes at det gjenstår å verifisere om og hvor mye som faktisk slipper ut fra et fangstanlegg av slike enklere aminer.

I ADA 2011 undersøkes etyl-, di-etyl og tri-etyl amin samt piperasin. Sammen med resultatene fra ADA 2009 og ADA 2010 vil undersøkelsene av enklere aminer være komplett og kunne benyttes til såkalte QSAR-beregninger for andre aminer. Piperasin er en mulig kandidat til aminblandinger for å bedre ytelsen for fangstanlegget, og det er derfor interessant også å få belyst dets mulige miljøeffekt. Prosjektet forventes avsluttet tidlig i 2012.

ADA-prosjektene er utført med deltakelse fra en rekke norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og med finansiering fra norsk og internasjonal industri samt CLIMIT- programmet.

Mer informasjon: http://ada.nilu.no og http://mn.uio.no/ada

Forskningspartnere:
Universitetet i Oslo (spesialkompetanse innen atmosfærekjemi), Universitetet i Innsbruck (spesialkompetanse innen sanntid luftanalyse), Universitetet i Lyon (spesialkompetanse innen sanntid analyse av partikler i luft), Universitetet i Miljø- og Biovitenskap (spesialkompetanse innen syntese av nitrosaminer og nitraminer), Universitetet i Göteborg (spesialkompetanse innen analyse av partikkelstabilitet), Universitetet i Århus (spesialkompetanse innen kjemisk analyse av luftprøver og partikkelprøver), Norsk Institutt for Luftforskning (spesialkompetanse innen kjemisk analyse av luftprøver og innen modellering av partikkeldannelse).

project-news


CLIMIT © 2019