CO2-håndtering viktig del av ny Energi21-strategi

strategi; Energi21 Claude R. Olsen
I sin nye strategi har Energi21 pekt ut CO2-håndtering som et av seks strategiske satsingsområder. Test- og demonstrasjonsprosjekter samt støtte næringslivets utvikling av teknologi og tjenester er blant anbefalingene.
Oversikt over miljøtiltak, inkludert CO2-håndtering (CCS)

​​​​​

 
Næringsliv, forskningsmiljøer og myndighetene har gått sammen i Energi21 om den tredje nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

– Den nye strategien er basert på innspill fra næringslivet og forskningsmiljøene og er bredt forankret. Næringslivet har sittet i førersetet, sier seniorrådgiver Svein Eggen i CLIMIT som sitter i styret i Energi21.

I strategien er det overordnede målet for CO2-håndtering å redusere klimagassutslipp, og dermed øke verdien av norske olje- og gassreserver og annen kjerneindustri. Energi21 som i hovedsak dekker ny fornybar energi, peker også på den potensielt viktige rollen som norsk gass med CO2-håndtering har i den fremtidige energiforsyning i EU. Naturgass kan erstatte kull og atomkraft samt balansere variabel solkraft og vindkraft.

Innenfor CO2-håndtering peker Energi21  på en rekke tiltak som kan bidra til å oppfylle ambisjonene:

Realisere storskala industri- eller gasskraft med CO2-håndtering i Norge.
Realisere sentrallagre for CO2, fortrinnsvis med potensial for EOR (Enhanced Oil Recovery)
Realisere infrastruktur for CO2-transport.
Utrede mulighetene for CO2-import til sentrallager.
Sikre kompetanseutvikling gjennom hele kjeden til CO2-håndtering.


 

Økt innsats på fornybar

Energi21 som er opprettet av Olje- og energidepartementet, skal bidra til mer norsk verdiskaping, mer effektiv ressursutnyttelse i energisektoren og større forsyningssikkerhet gjennom forskning og utvikling av ny teknologi. I sin tredje strategi anbefaler Energi21 en sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon på seks strategiske satsingsområder:

Vannkraft
Fleksible energisystemer
Solkraft
Offshore vindkraft
Energieffektivisering
CO2-håndtering

På alle disse fagområdene har Norge komparative fortrinn i fremtidens energimarkeder gjennom naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.

 

Anbefalinger og tiltak for CO2-håndtering

Strategien munner ut i konkrete forslag til hvordan strategien kan iverksettes. Innenfor CO2-håndtering anbefaler Energi21:

Iverksette test- og demonstrasjonsprosjekter.
Støtte næringslivets initiativ for utvikling av konkurransedyktige teknologi- og tjenesteleveranser innen CO2-håndtering.
Utrede gode tiltak og rammebetingelser som bidrar til å fjerne legale hindringer for iverksettelse av CO2-håndtering. Spesielt relevant er juridiske forhold ved transport og lagring offshore.
Tilrettelegge og bidra til aktiv norsk deltakelse i internasjonale CO2-håndteringsnettverk (Horisont 2020, ERANET, EERA, ECCSEL).
Støtte initiativ fra næringslivet som kan ha potensial for verdiskaping.
Iverksette kompetanse- og forskerprosjekter innenfor de identifiserte strategiske forskningstemaene.

Strategien er beskrevet i to dokumenter: 
• Del 1 Strategiske satsingsområder og implementeringstiltak 
• Del 2 Bakgrunn, analyse og vurderinger 

De kan lastes ned fra energi21.no

strategi; Energi21


CLIMIT © 2019