CLIMIT FoU-portefølje

   
Det er publisert en ny utlysning på CLIMIT-FoU og aktører som ønsker å sende inn en søknad bør ha kjennskap til hva det forskes på i pågående prosjekter. Artikkelen nedenfor gir en god oversikt.
Foto: Styrk Fjærtoft

På CLIMIT-FoU utlyses det 85 mill. kr. til nye FoU-prosjekter innen CO2-håndtering. Ved vurdering av søknadene vil det bli vektlagt at den totale prosjektportefølje for CLIMIT-programmet bør ha en optimal balanse i forhold til målsetninger i CLIMITs programplan. Aktører som vil sende inn søknad bør altså sette seg inn i hva det forskes på i aktive prosjekter.

Utlysningstekst

Full utlysningstekst er tilgjengelig fra linkene nedenfor:

  • Utlysning av Forskerprosjekter (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 6. september 2017.
  • Utlysning av "Innovasjonsprosjekter i næringslivet" (IPN) med søknadsfrist 11. oktober 2017.

Pågående prosjekter

I CLIMIT-FoU er det 62 prosjekter med aktivitet i 2016. Informasjon om de fleste av disse prosjektene kan man enkelt finne i Forskningsrådets prosjektarkiv eller på CLIMIT sine prosjektsider. For å gjøre det litt lettere har vi systematisert informasjonen nedenfor.

Av de 62 prosjektene er det 55 prosjekter av typene FP, KPN og IPN, og det er disse prosjektene potensielle søkere bør ha kjennskap til. Den tematiske fordelingen av disse prosjektene er illustrert i figurene nedenfor.

Nyhet portefølje 2017 figurer.pdf

En beskrivelse av pågående prosjekter under de tematiske kategoriene i Figur 1 og 3, samt for CO2-transport, er gitt i tabellene nedenfor.

Solventer for CO2-fangst

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
233776 de novo designNTNUUtvikling av nye solventer for CO2-fangst
239778 Surfactant GeometriesNTNUNye konsept. Utvikling av surfaktanter til fangst transport og lagring
239787 Magnetic separation SINTEF Nye konsept. Utvikling av prosess med bruk av magnetiske nanopartikler til å fange CO2
243620 Lav energy solventerHiTForstå og utvikle lavenergi solventer på molekylnivå

 

Sorbenter for CO2-fangst

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
224866 BIGCLC Phase IIISINTEF EnergiVidereutvikling av Chemical Looping Combustion (CLC)
233804 Molten saltUMBVidereutvikle prosess med saltsmelter for selektivt å fange CO2 fra en gass-strøm, med kontrollert desorpsjon.
233818 Shaping materialsSINTEFForme nye materialer for CO2-fangst basert på metall-organiske forbindelser
243736 Water gas shiftSINTEFInnovative nye sorbenter for enhanced water gas shift
254736 Ca-Cu cyclesIFECu-Ca materialer i hydrogen- og kraftproduksjon med pre-combustion CO2 fangst
268507 SARCSINTEFDemonstrasjon av "Swing Adsorption Reactor Cluster" som enkel og kostnadseffektiv metode for CO2 fangst
267873 Moving BedSINTEFUtvikling av syklisk temperatur-sving prosess for fangst av CO2 ved bruk av faste adsorbenter ved lav temperatur
268508 Low temp sorbentsNTNULav temperatur post combustion CO2 fangs teknologi på faste sorbenter
270015 SEGZEG PowerInnovativ teknologi for kommersiell produksjon av hydrogen med integrert CO2 fangst

 

Membraner for CO2-fangst

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
215666 Pd-alloy membranesSINTEFDesign, fabrikasjon og karakterisering av hydrogenselektive membraner basert på Pd-legeringer.
215732 Novel membrane contactorNTNUStudere membraner basert på ioniske væsker.
224918 Self-healing membranesUiOStudere keramiske membraner som på egenhånd kan reparere defekter.
224934 Hybrid membranesSINTEFUtvikle polymermembraner for post combustion CO2-fangst.
239789 Membrane contactor NTNUNye konsepter. Utvikling av membraner og 3. generasjon solventer for fangst av CO2
254791 Polymeric membraneSINTEFNye polymer-membraner for CO2 separasjon
268450 Oxygen transportSINTEFSmelte/faststoff-kompositt okygenmembraner for CO2 fangst

 

Forbrenningsprosesser

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
233722 Hydrogen useSINTEF EnergiForske på hydrogen i forbrenningsprosesser
255462 Circulating reactorNTNUTrykksatt internt sirkulerende reactor for å oppnå kosteffektiv kraftproduksjon med integrert CO2 fangst
268369 Oxy-fuelSINTEF EnergiGrunnlag for trykksatt oky-brensel-forbrenning for naturgassfyrte sykler

 

System for integrering av prosesser knyttet til CO2-fangst

Flere av prosjektene har integrering og prosess optimalisering som en del prosjektet. Prosjektene under er de prosjektene som har dette som en vesentlig del av prosjektet.

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
224866 BIGCLC Phase IIISINTEF EnergiVidereutvikling av Chemical Looping Combustion (CLC)
233722 Hydrogen useSINTEF EnergiForske på hydrogen i forbrenningsprosesser
233818 Shaping materialsSINTEFForme nye materialer for CO2-fangst basert på metall-organiske forbindelser
239787 Magnetic separation SINTEF Nye konsept. Utvikling av prosess med bruk av magnetiske nanopartikler til å fange CO2
239802 CompositeSINTEFNye konsepter. Kombinasjon av to teknologier for mer effektiv fangst av CO2
255462 Circulating reactorNTNUTrykksatt internt sirkulerende reactorfor å oppnå kosteffektiv kraftproduksjon med integrert CO2 fangst
268507 SARCSINTEFDemonstrasjon av "Swing Adsorption Reactor Cluster" som enkel og kostnadseffektiv metode for CO2 fangst
267873 Moving BedSINTEFUtvikling av syklisk temperatur-sving prosess for fangst av CO2 ved bruk av faste adsorbenter ved lav temperatur
268508 Low temp sorbentsNTNULav temperatur post combustion CO2 fangs teknologi på faste sorbenter
270015 SEGZEG PowerInnovativ teknologi for kommersiell produksjon av hydrogen med integrert CO2 fangst

 

Miljøkonsekvenser ved CO2-fangst

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
244055 AminerUiOAtmosfærekjemi ved utslipp av aminer

           

Andre typer fangstprosjekter

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
254813 NanodropSINTEF EnergiSuperlyophobiske overflater for effektiv separasjon og dråpekondensasjon av CO2
256434 Hybrid reaktorPrototechHybrid rektor for pyrolyse/gassifisering av naturgass og samtidig produksjon av hydrogen, elektrisk energi og fast karbon

Karakterisering av reservoar og takbergart for CO2-lagring

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
200044 Ultramafic rocksUiOCO2-lagring gjennom mineraliseringsreaksjoner i bassalt og ultramafiske bergarter.
233736 PROTECTUni ResearchStudere integritet av takbergart
243765 Well pluggingSINTEFRedusere kunnskapshull i forbindelse med tetting av injeksjonsbrønner
244049 CO2 Seal bypassUiOFundamental forskning på CO2 flyt i lagringsreservoar
255490 INJECTSINTEF PetroleumUndersøke tap av injektivitet som skyldes utfelling og hvilke operasjonsbetingelser som minimerer risk for redusert injektivitet
255572 INTERFACCSSINTEF PetroleumForstå mekanismer som kan forårsake lekkasje i brønn og hvordan forhindre dette
256448 Polymer remediationWellsemUtvikle polymere som kan stoppe CO2 lekkasjer i brønn
268512 CO2-UPSLOPEUiOUndersøkelse av hellende akviferer som potensielle lagrings reservoarer
270016 REPLUGRestone ASProdukter for permanent avslutning av olje og gassbrønner
268510 FLUCCSSINTEF PetroleumStudier av fluider ved sementering av brønner
268445 SPHINCCSSINTEF PetroleumMekanismer ved eventuell lekkasje for bedre planlegging av lagringsoperasjoner

 

Matematisk modellering av CO2-lagring

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
233736 PROTECTUNI ResearchIntegritet til takbergart ved storskala lagring av CO2
243729 InjectionSINTEF Simulering og optimalisering av stor skala lagring i akvifere
244035 CONQUERUni ResearchKvantifisering og reduksjon av usikkerhet ved storskala lagring på norsk sokkel ved stokastisk modellering
255510 CHIUni ResearchForstå fysiske og termodynamiske prosesser ved interaksjon mellom CO2 og hydrokarboner under samtidig CO2 EOR og CO2 lagring
268390 MICAPUNI ResearchEffektive modeller for mikrobielt frembrakt kalsittutfelling som forsegling ved CO2 lagring

 

Monitorering av CO2-lagring

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
230433 Seabed monitoringUiOStudere langtids monitorering av offshore CO2-lagring.
233716 uniCQueSINTEFUtvikle metoder for å kvantifisere og redusere usikkerheter knyttet til metoder for CO2-monitorering
254711 BayMoDeUiBModellverktøy for å optimalisere monitoreringsinfrastruktur og oppdage lekkasjer
254748 DASCMRUtvikle metoder for bruk av fiberoptikk til å monitorere og optimalisere injeksjon av CO2 i geologiske formasjoner
268520 IGCCSNGIBruk av mikroseismikk for å overvåke CO2 injeksjon i forbindelse med lagring i Nordsjøen

 

CO2-lagring kombinert med EOR

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
224857 HydrateUiBInjeksjon av CO2 i hydrat-formasjoner vil kunne danne grunnlag for både metanproduksjon og permanent CO2-lagring i hydrater.
233694 EmusionsUiBStudere emulsjoner som gir økt EOR-effekt samtidig som CO2 lagres permanent.
249742 CO2 EORUiBCO2-lagring og EOR fra lab til onshore feltpilot
268439 UNCOVERIRISOppløsning av CO2 i olje ved EOR og CO2 lagring
267859 Mobility controlSINTEF PetroleumMobilitetskontroll av CO2 ved bruk av surfaktanter i forbindelse med EOR

 

Miljøkonsekvenser ved CO2-lagring

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
254777 TrykkCO2NTNUKarakterisere effekt av trykk og temperatur på karbonat- og geokjemi i sjøvann og hvordan dette kan påvirke levende organismer

 

CO2-transport

ProsjektAnsvarligKort beskrivelse
243624 CorrosionIFEKorrosjon og kjemiske reaksjoner ved CO2 rørtransport

 

 


CLIMIT © 2019