43rd IEAGHG R&D Programme ExCo Meeting

  Åse Slagtern
21. mai 2013

“43rd IEAGHG R&D Programme” hadde sitt ExCo møte i Regina, Canada 8-9. mai. Som medlem fra Norge, var Åse Slagtern fra Forskningsrådet tilstede.
 

I forbindelse med møtet ble det også organisert tur til Boundary Dam – verdens første post-combustion fangstanlegg fra kullkraftverk som skal stå ferdig i produksjon første kvartal 2014.​​​

Vi minner om nettverksinformasjon fra IEAGHG og konferanser i IEAGHG-regi. Når studiene er ferdige, kan de finnes på CLIMIT sine nettsider. Ferdigstillelse av studier pleier å bli publisert under CLIMIT nyheter (passord og brukernavn er climit). Etter 6 mnd er studiene åpne og legges ut på IEAGHG sine sider.

Neil Wildgust fra PTRC presenterte Best Practices for Validation CO2 Geological Storage. Dette er erfaringer fra Weyburn-Midale som har vært aktiv siden 2000 og var det andre kommersielle CO2 prosjektet etter Sleipner-prosjektet i Norge. Injeksjon av CO2 til EOR vil utvide levetiden av feltet med 25 år. Observasjoner og rettledninger fra CO2-monitoring og lagringsprosjektet er nå utgitt i bok.

Det ble orientert fra COP-18 møtet i Doha, Qatar. Etter møtet i København hvor det var lite framgang, var det mer positivt etter Doha. Det ble besluttet en andre forpliktende periode for Kyoto protokollen fra 2013-2020. Utslippsmålet om 18% reduksjon fra 1990 til 2020 er ikke ambisiøst nok for å unngå klimaforandringer og alle land er ikke knyttet til forpliktelsene, men avtalen er bedre enn om det ikke var noen avtale og ingen målsetting i det hele tatt. Det er nå åpnet for søknader innen CDM fra CO2-håndteringsprosjekter. Dette er også et framskritt. COP-19 vil bli avholdt 11-22 November 2013 i Warszawa.

I 2011 vedtok ISO å etablere standarder for CO2-håndtering. Denne prosessen er i gang gjennom en ISO Technical Commitee on CCS – TC-265. Norge er aktivt med i denne prosessen. Det er satt opp 5 arbeidsgrupper:

  • Fangst
  • Transport
  • Lagring
  • Kvalifisering og verifisering
  • Cross-cutting issues​

Det er gjennomført en teknisk rapport: «Shale Gas Greenhouse Gas Footprint Review» som ble publisert i mars. Det er planlagt å presentere denne som et webinar innen sommeren. Oversikten gir overraskende positive resultater i forhold til CO2-footprint for shale gas utvinning sammenlignet med konvensjonell gassutvinning. Det ble diskutert mye om fracking ved bruk av CO2 til shale gass utvinning, om økonomisk potensial og om CO2 ble lagret. Her var det mange forskjellige meninger og IEAGHG sekretariatet vil vurdere den nå publiserte rapporten og arbeidet som Canada har gjort på CO2 fracking og evt komme tilbake med forslag om en ny studie dersom det er aspekter som ikke er ivaretatt. Det ble påpekt at det er viktig å ivareta miljøaspektet.

IEAGHG har bidratt med å organisere to workshoper på kostnader ved CO2-håndtering. I mars publiserte de «Toward a Common Method of Cost Estimation for CO2 Capture and Storage at Fossil Fuel Power Plants». Rapporten viser at det er vesentlige forskjeller i metodene som benyttes ved kostnadsberegninger. Man vil jobbe framover for å harmonisere hvordan man gjør kostnadsberegninger.

CO2 RISKMAN JIP (Joint Industry Project) med DNV som en viktig aktør, har ferdigstilt sine guidelines for å assistere CO2 prosjekter i utvikling/ implementering av HASOP prosedyrer.

IEAGHG har utviklet et web-basert monitoring verktøy som skal foreslå passende måleteknikker ved overvåking av et CO2-lager. Dette verktøyet ligger på IEAGHG sin side. Dette er et generisk og enkelt verktøy som egner seg best for helt nye i faget. I det siste er det jobbet med brukersnittet samt oppdateringer. Det er ikke planlagt å videreutvikle dette. Det ble anbefalt å teste verktøyet opp mot eksisterende lagringsprosjekter.

Studien «Developments on Incorporation Future Technological change in existing capture plant» er en studie av hvordan design av førstegenerasjon aminfangstanlegg kan ta høyde for å kunne bruke forbedrede aminer etter hvert som de blir tilgjengelige. Et omfattende og grunnleggende arbeide er lagt ned for å se på forbedringer av aminer og betydningen av dette. Det ble anbefalt å foreslå en videreføring av dette arbeidet.

Det er gjennomført en studie på «Methodologies and Technologies for mitigation of undisired CO2 Migration in the Subsurface». Dette er en omfattende studie på mulige tiltak i tilfelle CO2-lekkasje. Studien vil snart bli publisert. Det kom en del tilbakemeldinger på språkbruken i rapporten som kan gi et galt inntrykk. Etter oppretting vil studien bli publisert.

Det er gjennomført en review på «Non CO2 Greenhouse Gases». Rapporten oppsummerer status for utslipp av andre drivhusgasser enn CO2. Oppsummeringen viser at jordbruk er den sektoren som slipper ut mest «ikke-CO2»- drivhusgasser; dvs N2O fra jord og metan fra gjæringsprosesser. Energi og industriprosesser er de nest største sektorene.

Det er gjennomført en studie «Evaluation and analysis of the performance of dehydrogenation units for CO2 capture» som snart vil bli publisert. Studien evaluerer og karakteriserer forskjellige prosesser for tørking av fanget CO2. Rapporten gir rettledning i valg av prosess samt evaluering av analysemetoder. Framtidige teknologier er også analysert. En av utfordringene ved gjennomføringen av studiene var å få tilstrekkelig informasjon fra leverandører av utstyr.

Studien «Potential for BioMethane production and carbon capture and storage» er en fortsettelse av en tidligere rapport som dekket biomasse forbrenningsteknologier samt bioetanol og FT diesel fra biomasse. Denne rapporten dekker produksjon av biometan og vil snart bli publisert. Rapporten konkluderer med at det er et stort potensial mht reduksjon av CO2 ved å erstatte fossilt metan med biometan.

Nye studier som vil bli gjennomført i regi av IEAGHG er følgende:

Evaluation for Various Process Control Strategy for Normal and Flexible Operation of Post Combustion Capture process

  • Energy Storage and CCS
  • Oxy Gas Turbine Power Plants
  • Public Perception of CO2 Pipelines
  • Evaluation of CO2 Adsorption Process in Natural Gas Production
  • Techno-Economic Evaluation of the Potential CO2 Capture Application in Pulp and Paper Industry

IEAGHG sommerskole vil i 2013 bli arrangert i UK 21-26 juli ved University of Nottingham.

I 2014 vil sommerskolen arrangeres i USA ved University of Texas, Austin.
Kommende IEAGHG konferanser er:

OCC3 – Oxyfuel Combution Conference – 9th-13th September 2013, Leon, Spain
PCCC2 – Post Combustion Capture Conference – 17th-20th September 2013 Bergen, Norway
GHGT-12 Austin Texas, USA 5th-9th October 2014

I år var det konkurranse om hvor GHGT-13 konferansen skulle avholdes. Både Norge og Sveits hadde tilbudt å arrangere GHGT-13 i 2016. Det ble en svært intens diskusjon og den norske og sveitsiske representanten ble hevet på gangen etter hvert. Til slutt endte avstemmingen med at Sveits gikk av med seieren med den begrunnelsen at Norge allerede har et sterkt fokus på CO2-håndtering, mens man i Europa trenger å øke interessen.​

​​​

 


CLIMIT © 2019