40th IEA GHG R&D ExCo Meeting

  Åse Slagtern
22.12.2011
 40th IEA GHG R&D ExCo Meeting hadde sitt møte i London Church House Conference Center Westminster City London 31. oktober til 2 november 2011.

​​

 

​Norge var representert ved Klaus Schöffel i Gassnova og Åse Slagtern i Forskningsrådet. Fra Statoil deltok Helle B. Mostad. ​

En viktig oppgave for IEA ExCo er å diskutere innhold og bestemme tema for studier som blir kjørt i IEAGHG regi. IEA GHG R&D Programmet deltar også I flere aktiviteter for å fremme CCS slik som UNFCCC workshop, ZEP, CSLF, IEA network etc.
Årets GHG sommerskolen ble i år arranger i Illinois: 53 students from 25 land. Neste års sommerskole vil arrangeres av Tsinghua University, Beijing, China, 12.-18. august 2012. Registrering for skolen vil starte 4. januar, 2012 på websiten til IEA GHG(www.ieaghg.org).

Den neste "International Green House Gas Technology Conference" GHGT-11, skal være i Kyoto, Japan 18th-22nd Nov. 2012. Frist for å sende inn abstrakts er 10. februar 2012.

Nye studier ble diskutert:

 • Techno Economic Assessments and Costs
  Det ble gitt en rekke tilbakemeldinger bl.a at både kull og naturgass må inkluderes i baseline studier. Videre at studien bør utvides til å inkludere industrielle anlegg. Dataene vil tas fra database fra tidligere kost studier. Teamet vil komme tilbake med et forslag som inkluderer innspill som ble gitt.
 • Integrating renewables into fossil based CCS plants
  Kan CCS kombineres med renewable energi? Det var mange faktorer mot en slik integrasjon bl.a. på grunn av veldig variable effekt fra renewable anlegg.
 • Shale Gas Methane releases
  Det var en del diskusjon om hvorvidt shale gas skulle være med i portefølgen til IEA GHGF eller ikke. Det ble også diskutert varierende påstander om utslipp i forbindelse med produksjon av shale gas og global warming problematikk for metan. Det ble konkludert med at IEAGHG skal forstå shale gas og ikke sette de forskjellige teknologiene opp mot hverandre. Rammebetingelser for FCC (Fuel cycle analysis) ble diskutert og problematikk rund vann i forbindelse med shale gas produksjon.
 • Quantification techniques for CO2 leakage
  Dette var en interessant studie som viste monitoreringsteknikker for CO2 både i atmosfæren, marint miljø og i undergrunnen. Her er det fremdeles manglende kunnskap og teknologiske gap som må dekkes.
  Det jobbes også med en rekke andre studier som vil bli publisert etter hvert. Blant annet kan nevnes:
  Alternative capture systems, Ethical Attitutes and Underground CO2 storage, Feasibility of Monitoring techniques for Substances Mobilized by CO2.
 • Det ble gjort vedtak om hvilke nye studier som skal startes til neste år:
  • Methodologies and Technologies for Intervention During CO2 Leakage Events
  • The Process of Developing a CO2 Test Injection: Experience to date and best practice
  • GHG footprint and other issues on shale gas production
  • Dehydration of captured CO2
  • Biomass CCS – Accounting for Negative Emissions

   IEA GHGs rapporter ligger på CLIMITs internetsider: http://www.climit.no/infosenter-2/litteratur/?publish_id=&active

   Toppforskningsinitiativet

   Toppforskningsinitiativets årskonferanse i Oslo gikk av stabelen 28-29. november på Holmenkollen Park Hotell. Tora Aasland var tilstede og minte forsamlingen om at det var fem særdeles stolte nordiske statsministre som presenterte Toppforskningsinitiativet i 2008, som en storsatsing på forskning og innovasjon innen klima, miljø og energi (http://www.toppforskningsinitiativet.org/no ). Gruppen innen CCS har bevilget det meste av sine midler til det nordiske samarbeidsprosjektet NORDICCS som ledes av SINTEF ved Nils Røkke. Målet er å skape grenseoverskridende samarbeid og plattformer for industridrevet innovasjon innenfor CCS. I tillegg til å delta i CCS-prosjekter innenfor fossil kraftproduksjon, ønsker senteret å se på mulighetene for å få til CCS innenfor blant annet metallindustri, oljeraffinerier, sementproduksjon og treforedling. De er også interessert i CO2-fangst fra bioenergi. Elleve forskningsinstitutter fra alle de fem nordiske landene er forsknings- og utviklingspartnere i senteret.

   ECCSEL PP2- European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

   I november ble det sendt inn en EU søknad ECCSEL PP2 (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure - Preparatory Phase 2) til EU's 7 rammeprogram, for å jobbe videre med å etablere et europeisk infrastruktur nettverk med laboratorier for forskning innen CCS. Søknaden ble sendt inn av NTNU med sterk støtte fra norske myndigheter. Kunnskapsdepartementet foreslo ECCSEL inn på ESFRI(http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap) sitt veikart på bakgrunn av at Norge har ledende forskningsgrupper og relevant eksisterendeforsknings infrastruktur innen CCS. Og Norge er en sterk kandidat til å lede ECCSEL forsknings infrastruktur. Konsortiet består av universiteter og forskningsinstitutter fra Polen, Frankrike, Nederland, Tyskland, Spania, Storbritannia, Italia, Hellas, Sveits og Norge. Konsortiet vil jobbe for å sette opp et nytt CCS forsknings infrastruktur som har en klar tilleggsverdi i form av forbedret gjennomføring og tilgang til CCS forskning i en europeisk sammenheng. Dermed ser man for seg at denne infrastrukturen vil bidra til vesentlig økt europeisk evne til utvikling innen CCS. Nå håper man bare på en positiv tilbakemelding fra EU så det kan jobbes videre med at etableringen av ECCSEL.

   ECRI - European CCS Research Infrastructures – Integrating Activities

   NTNU sendte også inn en infrastruktur nettverk søknad (I3- Integrated Infrastructure Network) til fristen 23. nov. der ambisjonen er å etablere et nærmere samarbeid om og felles koordinering og bruk av eksisterende CCS-infrastruktur i Europa. EU's I3-prosjekter gir støtte til etablering av nettverk, forskerutveksling for tverrnasjonal tilgang og bruk av CCS-laboratoriene i nettverket, samt til enkelte prosjekter for felles utvikling av teknologi/tjenester. 
  • ​​​

   ​IEA​​​​
 


CLIMIT © 2019